REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO COCCODRILLO CLUB

 

§ 1 Definicje

 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

 

Karta Lojalnościowa/e-Karta – elektroniczny dokument z przypisanym Uczestnikowi indywidualnym numerem, uprawniający Uczestnika do rabatów na zakup towarów w Salonach Stacjonarnych i Sklepie Internetowym na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Konto Lojalnościowe/Konto – elektroniczny panel administracyjny tworzony i prowadzony pod indywidualnie nadawanym numerem dla każdego Uczestnika po dokonaniu rejestracji w Programie uprawniający Uczestnika do rabatów na zakup towarów w Salonach Stacjonarnych i Sklepie Internetowym na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Organizator – CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64 – 000 Kościan, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 000392920, NIP: 6981673166, REGON: 411444842, o kapitale zakładowym w wysokości 3.027.272 złotych wpłaconym w całości; e-mail: [email protected], prowadzący Sklep Internetowy oraz Salony Stacjonarne.

 

Program Lojalnościowy/Program – akcja promocyjna prowadzona przez Organizatora pod nazwą „Coccodrillo Club”, polegająca na przyznaniu jej Uczestnikom rabatu na zakup towarów w Salonach Stacjonarnych i Sklepie Internetowym prowadzonych przez Organizatora w wysokości uzależnionej od przynależności do progu rabatowego określonego w Regulaminie, jak również innych korzyści określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Regulamin - niniejszy dokument określający ogólne warunki i zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

 

Regulamin Sklepu Internetowego - regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego: pl.coccodrillo.eu.

 

Rejestracja – procedura zawierania przez Uczestnika umowy uczestnictwa w Programie z Organizatorem, polegająca na osobistym potwierdzeniu zgłoszenia udziału w Programie poprzez podanie kodu otrzymanego w wiadomości SMS pracownikowi Salonu Stacjonarnego lub dokonaniu zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Organizatora pod adresem: pl.coccodrillo.eu.

 

Salon Stacjonarny – każdy sklep stacjonarny prowadzony przez Organizatora lub jego franczyzobiorców pod marką Coccodrillo, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Organizatora.

 

Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora w domenie: pl.coccodrillo.eu.

 

Strona internetowa Organizatora – strona internetowa, pod którą Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działająca w domenie pl.coccodrillo.eu, jak również wszystkie jej podstrony, umożliwiające Uczestnikom założenie i prowadzenie Konta Lojalnościowego w postaci elektronicznej.

 

Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca kryteria umożliwiające jej udział w Programie określone w Regulaminie, która zawała umowę uczestnictwa w Programie z Organizatorem.

 

§ 2 Procedura przystąpienia do Programu

 

 1. Rejestracja w Programie może zostać dokonana zarówno przez osobę zainteresowaną udziałem w Programie osobiście w Salonie Stacjonarnym, jak i drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Organizatora.
 2. Rejestracja w Salonie Stacjonarnym jest możliwa po dokonaniu przez osobę zainteresowaną przystąpieniem do Programu zgłoszenia chęci udziału w Programie pracownikowi Salonu Stacjonarnego i dokonaniu czynności określonych w ust. 3-5 poniżej.
 3. W przypadku chęci dokonania Rejestracji w Programie w Salonie Stacjonarnym, osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu powinna podać pracownikowi Salonu Stacjonarnego następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu.
 4. Na podany numer telefonu przesłana zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość potwierdzająca zgłoszenie udziału w Programie oraz zawierająca link do Regulaminu oraz kodu potwierdzającego chęć udziału w Programie.
 5. Osoba chcąca przystąpić do Programu powinna zapoznać się z Regulaminem, a następnie podać otrzymany kod potwierdzający chęć udziału w Programie pracownikowi Salonu Stacjonarnego, który po jego otrzymaniu dokona założenia Konta Lojalnościowego dla Uczestnika. Z chwilą podania kodu potwierdzającego chęć udziału w Programie dochodzi do zawarcia umowy uczestnictwa w Programie pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem. Podanie kodu jest także równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 6. Osoby dokonujące Rejestracji mają możliwość równoległego wyrażenia zgód marketingowych na otrzymywanie informacji handlowych w formie SMS. W przypadku wyrażenia takiej zgody ustnie wobec pracownika Salonu Stacjonarnego, SMS z kodem rejestracyjnym zawierać będzie dodatkowo link do pełnej treści wyrażonej zgody, a osoba dokonująca Rejestracji będzie miała możliwość jej potwierdzenia poprzez podanie kodu rejestracyjnego pracownikowi Salonu Stacjonarnego.
 7. Rejestracja w Programie drogą elektroniczną jest dokonywana poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Organizatora. Możliwość Rejestracji elektronicznej mają wyłącznie osoby posiadające konto w Sklepie Internetowym.
 8. Dane osobowe osób dokonujących elektronicznej Rejestracji w Programie (imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, adres e-mail oraz numer telefonu) zostaną pobrane do formularza zgłoszeniowego automatycznie z konta posiadanego w Sklepie Internetowym, jednak z możliwością ich edytowania przez osobę dokonującą Rejestracji. W celu ukończenia internetowej Rejestracji w programie, osoby dokonujące rejestracji muszą nadto:
  1. zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić ten fakt poprzez zaznaczenie właściwego okienka;
  2. po dokonaniu powyższych czynności potwierdzić Rejestrację w Programie.
 9. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji w Programie dochodzi do utworzenia Konta Lojalnościowego oraz do zawarcia umowy uczestnictwa w Programie pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem.
 10. Osoby, które dokonały Rejestracji w Programie w Salonie Stacjonarnym, mogą powiązać założone Konto z kontem założonym w Sklepie Internetowym Organizatora, w celu możliwości korzystania z rabatów związanych z udziałem w Programie także w przypadku składania zamówień i nabywania towarów w Sklepie Internetowym.

 

§ 3 Zasady uczestnictwa w Programie i prowadzenia Konta Lojalnościowego

 

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy Uczestnik może posiadać wyłącznie jedno Konto Lojalnościowe.
 2. Program realizowany jest jedynie na terenie Polski i dotyczy transakcji dokonywanych w złotych polskich.
 3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również osoby świadczące na rzecz Organizatora stałe usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Dla każdego zarejestrowanego Uczestnika tworzone jest indywidualne Konto Lojalnościowe oznaczone indywidualnym 7-cyfrowym numerem.
 5. Konto Lojalnościowe zawiera informację o progu rabatowym, do którego należy dany Uczestnik oraz o wartości dokonanych zakupów uprawniających Uczestnika do otrzymania rabatu zakupowego, jak również informację o statusie Konta Uczestnika.
 6. Konto Lojalnościowe tworzone jest każdorazowo na okres 5 lat, przy czym dokonanie przez Uczestnika zakupów z wykorzystaniem Konta w tym okresie każdorazowo powoduje automatyczne przedłużenie ważności Konta na okres 5 lat liczonych od ostatniej dokonanej transakcji z wykorzystaniem Konta.

 

§ 4 Rabaty związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym

 

 1. Każdemu Uczestnikowi Programu przyznawany jest rabat lojalnościowy na zakupy towarów w Sklepie Internetowym oraz Salonach Stacjonarnych o wysokości uzależnionej od wartości zakupionych przez Uczestnika towarów ujawnionej w historii salda na Koncie.
 2. Każdy nowo zapisany do Programu Uczestnik otrzymuje jednorazowy powitalny rabat o wartości 10% ceny towaru.
 3. Wysokość rabatów zakupowych udzielanych Uczestnikom określana jest według następujących progów rabatowych przypisanych do e-Karty:
  1. e-Karta BIAŁA – wyjściowy próg rabatowy każdego Uczestnika Programu, który nie dokonał zakupów za kwotę przynajmniej 300,00 złotych. Jedynym rabatem przysługującym Uczestnikom objętym tym progiem rabatowym jest jednorazowy powitalny rabat 10%, o którym mowa w ust. 2 powyżej;
  2. e-Karta ZIELONA – próg rabatowy, do którego Uczestnik przechodzi po upływie 30 dni od dokonania zakupów za łączną kwotę przynajmniej 300,00 złotych, a nie wyższą niż 999,99 złotych w okresie obejmującym ostatnie 360 dni, który uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu w wysokości 5% na zakupy, przy czym do utrzymania tego progu rabatowego konieczne jest dokonanie przez Uczestnika zakupów o wartości przynajmniej 1.000,00 złotych w okresie kolejnych 12 miesięcy;
  3. e-Karta SREBRNA – próg rabatowy, do którego Uczestnik przechodzi po upływie 30 dni od dokonania zakupów za łączną kwotę przynajmniej 1.000,00 złotych, a nie wyższą niż 1.999,99 złotych w okresie obejmującym ostatnie 360 dni, który uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu w wysokości 8% na zakupy, przy czym do utrzymania tego progu rabatowego konieczne jest dokonanie przez Uczestnika zakupów o wartości przynajmniej 1.000,00 złotych w okresie kolejnych 12 miesięcy;
  4. e-Karta ZŁOTA – próg rabatowy, do którego Uczestnik przechodzi po upływie 30 dni od dokonania zakupów za łączną kwotę przynajmniej 2.000,00 złotych w okresie obejmującym ostatnie 360 dni, który uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu w wysokości 10% na zakupy, przy czym do utrzymania tego progu rabatowego konieczne jest dokonanie przez Uczestnika zakupów o wartości przynajmniej 2.000,00 złotych w okresie kolejnych 12 miesięcy.
 4. Do wartości zakupów uprawniających Uczestnika do otrzymania rabatu lojalnościowego według jednego z progów rabatowych opisanych w ust. 3 powyżej nie wliczają się zakupy towarów, co do których Uczestnik skorzystał następnie z prawa konsumenckiego odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z tego prawa wobec towaru uprzednio zakupionego z wykorzystaniem rabatu z tytułu udziału w Programie, Organizator zwraca Uczestnikowi kwotę faktycznie zapłaconej ceny, tj. z uwzględnieniem rabatu z tytułu udziału w Programie i pomniejsza na Koncie saldo, na podstawie którego obliczany jest próg rabatowy z określonym w nim rabatem.
 5. Rabat, o którym mowa w niniejszym paragrafie udzielany jest Uczestnikom na towary nieprzecenione, a także na przecenione, jeśli z regulaminu promocji lub informacji udzielonej publicznie przez Organizatora jasno wynikać będzie, że rabat przysługujący Uczestnikom podlega łączeniu z tą promocją.
 6. Rabat, o którym mowa w niniejszym paragrafie, podlega łączeniu z ogólnodostępnymi promocjami i przecenami wprowadzonymi przez Organizatora, o ile wyraźnie wynika to z treści Regulaminu bądź ustalonych przez Organizatora warunków tych promocji i przecen.
 7. Rabat, o którym mowa w niniejszym paragrafie, podlega łączeniu z innymi rabatami i pozostałymi korzyściami przysługującymi Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie, w szczególności z tytułu posiadanych bonów rabatowych, o ile wyraźnie wynika to z treści Regulaminu bądź ustalonych przez Organizatora warunków tych promocji i przecen.
 8. Skorzystanie z rabatu lojalnościowego i innych korzyści związanych z udziałem w Programie określonych w Regulaminie nie wymaga od Uczestnika składania żadnych dodatkowych oświadczeń woli ani okazywania jakichkolwiek dokumentów rozliczeniowych Organizatorowi.
 9. Suma zakupów uprawniająca Uczestnika do objęcia danym progiem rabatowym określonym w ust. 3 powyżej, naliczana jest za wszystkie zakupy dokonane przez Uczestnika w Sklepie Internetowym bądź Stacjonarnym, w tym za zakupy dokonane w ramach prowadzonych wyprzedaży czy promocji, na podstawie faktycznej ceny zapłaconej przez Uczestnika.
 10. W celu skorzystania z rabatu związanego z udziałem w Programie:
  1. w przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym – Uczestnik podczas składania zamówienia powinien wskazać numer Konta Lojalnościowego widoczny w panelu na koncie Uczestnika w Sklepie Internetowym, przy czym Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji w Programie za pośrednictwem Salonu Stacjonarnego, w celu skorzystania z tej możliwości muszą dokonać uprzedniej rejestracji konta w Sklepie Internetowym i powiązania go z Kontem założonym w Salonie Stacjonarnym;
  2. w przypadku nabywania towarów w Salonie Stacjonarnym – Uczestnik powinien wskazać numer Konta przed skasowaniem danego towaru, co automatycznie obniży wartość dokonanych zakupów w przypadku, gdy wartość rabatu przysługującego Uczestnikowi daje taką możliwość.
 11. Uczestnik ma dostęp do informacji o wartości dokonanych zakupów związanych z przyporządkowaniem do danego progu rabatowego oraz związanej z tym wysokości przysługującego Uczestnikowi rabatu:
  1. w Sklepie Internetowym – po zalogowaniu się na Konto;
  2. w Salonie Stacjonarnym - poprzez podanie pracownikowi Salonu Stacjonarnego numeru Konta Lojalnościowego.

 

§ 5 Inne korzyści związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym

 

 1. Każdy Uczestnik ma możliwość udziału w okresowych akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora dla uczestników Programu.
 2. Wszystkim Uczestnikom mogą być przyznawane przez Organizatora okazjonalne bony rabatowe.
 3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje darmowa dostawa zakupionych towarów, w przypadku zakupów o wartości przekraczającej 150 złotych.
 4. Każdy Uczestnik ma możliwość wcześniejszego korzystania z innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora, tj. do brania w nich udziału przed rozpoczęciem promocji dla osób niebędących Uczestnikami.

 

§ 6 Reklamacje

 

 1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamacje w związku z uczestnictwem w Programie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Zawarcie przez Uczestnika umowy sprzedaży z wykorzystaniem Konta i udzielonego rabatu nie wpływa w żaden sposób na możliwość korzystania przez Uczestnika z uprawnień przysługujących mu z tytułu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz przepisów dotyczących praw konsumentów.

 

§ 7 Dane osobowe

 

Wszelkie informacje o administratorze danych osobowych Uczestników oraz o przysługujących Uczestnikom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 8 Okres obowiązywania Programu

 

 1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu obowiązywania Programu w każdym czasie z zastrzeżeniem, że informacja o terminie zakończenia obowiązywania Programu zostanie przekazana Uczestnikom z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem na podany przez nich adres e-mail lub numer telefonu, jak również opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, zakończenie Programu nie ogranicza żadnych praw nabytych przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem, a Uczestnicy nabywają prawa do uzyskania rabatów i innych korzyści określonych w Regulaminie do końca obowiązywania Programu, przy czym z dniem zakończenia obowiązywania Programu naliczanie rabatów oraz salda obrotu, na podstawie którego określony jest próg rabatowy Uczestnika, ulega automatycznemu wstrzymaniu.
 4. Każdy Uczestnik Programu może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie poprzez:
  1. w przypadku Uczestników, którzy nie posiadają konta w Sklepie Internetowym Organizatora bądź też nie powiązali go z Kontem Lojalnościowym założonym w Salonie Stacjonarnym: przesłanie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Organizatora;
  2. usunięcie Konta Lojalnościowego za pośrednictwem Sklepu Internetowego Organizatora. Usunięcie Konta Lojalnościowego nie oznacza równoczesnego usunięcia konta Uczestnika w Sklepie Internetowym.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, umowa uczestnictwa Uczestnika w   Programie ulega rozwiązaniu z dniem otrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa tym ustępie.
 6. Organizator jest uprawniony do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy uczestnictwa w Programie z Uczestnikiem w przypadku, gdy:
  1. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik podejmuje działania zmierzające do nieuczciwego lub niezgodnego z Regulaminem uzyskania korzyści związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym, w szczególności poprzez umyślne podanie nieprawidłowych danych osobowych;
  2. Uczestnik w inny sposób rażąco narusza zasady uczestnictwa w Programie określone w Regulaminie bądź w związku z udziałem w Programie dopuszcza się czynu zabronionego przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności gdy Organizator udzielił wcześniej Uczestnikowi upomnienia w tym zakresie.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej, Organizator rozwiązuje z Uczestnikiem umowę uczestnictwa w Programie poprzez wysłanie do Uczestnika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej bądź numer telefonu (w przypadku Uczestników, którzy nie podali adresu e-mail) podany przez Uczestnika podczas Rejestracji. Umowa uczestnictwa Uczestnika w Programie ulega rozwiązaniu z dniem otrzymania przez Uczestnika oświadczenia Organizatora o rozwiązaniu Umowy, przy czym powzięcie informacji o okolicznościach określonych w ust. 6 uprawnia Organizatora do natychmiastowego zablokowania Konta Uczestnika.
 8. W razie rozwiązania umowy uczestnictwa w Programie w przypadkach określonych w ust. 4-7 powyżej, z chwilą rozwiązania umowy Uczestnik traci prawo do wszelkich rabatów i innych korzyści określonych w Regulaminie.

 

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 

 1. Organizator może wprowadzić z ważnych przyczyn zmiany do Regulaminu, przy czym zmiana Regulaminu nie będzie prowadzić do naruszenia praw nabytych przez Uczestników w związku z udziałem w Programie.
 2. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Uczestnika, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przypadku, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu, o czym zostanie poinformowany w informacji o zmianie Regulaminu. Brak złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie w tym terminie uznawany będzie za akceptację zmian Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej Organizatora.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy.
 7. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr. W razie braku rozwiązania możliwości polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem będącym konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania konsumenta.
 8. W przypadku pytań lub wątpliwości Uczestnika dotyczących funkcjonowania Programu Lojalnościowego, szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu 539 538 270. Zapytania te można kierować także na adres e-mail: [email protected].
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 04.03.2024 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do regulaminu programu lojalnościowego Coccodrillo Club

 

Informacja o administratorze danych osobowych dla uczestników programu lojalnościowego Coccodrillo Club na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”)

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, tj. podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64 – 000 Kościan (zwana dalej „Organizatorem”), nr KRS: 0000392920, NIP: 6981673166, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: 65 511 87 00.
 2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwa kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarcie i wykonywanie z Państwem umowy uczestnictwa w programie lojalnościowym Coccodrillo Club (zwanego także dalej „Programem”), polegającego na otrzymywaniu przez Państwa stałych i dodatkowych rabatów na zakupy towarów marki Coccodrillo, jak również w razie wyrażenia na to przez Państwa zgody – wysyłanie Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych SMS
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Organizatora jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Państwa zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną – w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wysyłania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych SMS;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania dla realizacji umowy – w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonywanie zawartej z Państwem umowy uczestnictwa w Programie i prowadzenia konta lojalnościowego (zwanego także dalej „Kontem”);
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na Organizatorze – w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes prawny Organizatora – w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora.
 5. Organizator może przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom usług niezbędnych do należytej obsługi Programu oraz wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną, w szczególności dostawcom usług z zakresu IT, usług księgowych, kurierskich, marketingowych, a także usług z zakresu bankowości i płatności elektronicznych. Podmioty, którym mogą być przekazywane Państwa dane osobowe to w szczególności Synerise S.A. z siedzibą w Krakowie, nr KRS: 0000468034, tj. podmiot odpowiedzialny za obsługę techniczną Programu.
 6. Organizator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Organizatora na potrzeby Państwa uczestnictwa w Programie będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy uczestnictwa w Programie, tj. co do zasady przez okres 5 lat liczonych od dnia przystąpienia do Programu z możliwością każdorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne 5 lat w przypadku dokonania przez Państwa w tym okresie zakupów z wykorzystaniem założonego Konta, chyba że wcześniej zrezygnują Państwo z udziału w programie. Po zakończeniu uczestnictwa w Programie, Państwa dane osobowe mogą być dalej przetwarzane w niezbędnym zakresie do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Programie, który wynosi co do zasady 6 lat licząc od końca roku, w którym powstało roszczenie lub przez okres do upływu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej, który wynosi co do zasady 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku – w zależności, który z ww. okresów skończy się później. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora w postępowaniu sądowym, Organizator może je przetwarzać do prawomocnego zakończenia tego postępowania i wyegzekwowania zapadłego rozstrzygnięcia. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na otrzymywanie informacji handlowych będą przetwarzane wyłącznie przez okres obowiązywania wyrażonej na to przez Państwa zgody, tj. do momentu jej cofnięcia przez Państwa.
 8. W przypadku, w którym podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda, przysługuje Państwu prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez przesłanie Organizatorowi w dowolnej formie oświadczenie o jej cofnięciu. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora. W razie zwrócenia się przez Państwa z takim żądaniem do Organizatora, Organizator przekaże Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w postaci elektronicznej, przy czym w razie zwrócenia się z takim żądaniem więcej niż raz, za przygotowanie każdej kolejnej kopii danych osobowych, Organizator może żądać opłaty odpowiadającej kosztom jej przygotowania.
 10. Przysługuje Państwa prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia przez Organizatora Państwa danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.
 11. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia przez Organizatora Państwa danych osobowych w przypadkach wymienionych w art. 17 RODO, w szczególności jeśli nie są one niezbędne do celów, o których mowa w ust. 3 niniejszej informacji, jak również jeśli wnieśli Państwo uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 12. W przypadkach wymienionych w art. 18 RODO przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania przez Organizatora Państwa danych osobowych, tj. niepodejmowania czynności przetwarzania wykraczających poza samo przechowywanie danych. Dotyczy to wyłącznie przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO (na podstawie wyrażonej zgody i w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy uczestnictwa w programie lojalnościowym).
 13. W przypadkach, w których podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO (wyrażona zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy uczestnictwa w programie lojalnościowym), przysługuje Państwu prawo do żądania przesłania przez Organizatora Państwa danych osobowych innemu wskazanemu przez Państwa organizatorowi bądź przesłania ich bezpośrednio Państwu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 14. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Organizatora jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, przysługuje Państwu prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wówczas Organizatorowi nie wolno dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że istnieć będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności osoby lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Organizatora.
 15. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO.
 16. Podanie przez Państwa danych osobowych Organizatorowi jest całkowicie dobrowolne, jednak stanowi warunek przystąpienia i wzięcia udziału w Programie. Niepodanie wymaganych danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie.
 17. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Organizatora, w tym profilowania.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO COCCODRILLO CLUB

 

§ 1 Definicje

 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

 

Karta Lojalnościowa/e-Karta – elektroniczny dokument z przypisanym Uczestnikowi indywidualnym numerem, uprawniający Uczestnika do rabatów na zakup towarów w Salonach Stacjonarnych i Sklepie Internetowym na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Konto Lojalnościowe/Konto – elektroniczny panel administracyjny tworzony i prowadzony pod indywidualnie nadawanym numerem dla każdego Uczestnika po dokonaniu rejestracji w Programie uprawniający Uczestnika do rabatów na zakup towarów w Salonach Stacjonarnych i Sklepie Internetowym na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Organizator – CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64 – 000 Kościan, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 000392920, NIP: 6981673166, REGON: 411444842, o kapitale zakładowym w wysokości 3.027.272 złotych wpłaconym w całości; e-mail: [email protected], prowadzący Sklep Internetowy oraz Salony Stacjonarne.

 

Program Lojalnościowy/Program – akcja promocyjna prowadzona przez Organizatora pod nazwą „Coccodrillo Club”, polegająca na przyznaniu jej Uczestnikom rabatu na zakup towarów w Salonach Stacjonarnych i Sklepie Internetowym prowadzonych przez Organizatora w wysokości uzależnionej od przynależności do progu rabatowego określonego w Regulaminie, jak również innych korzyści określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Regulamin - niniejszy dokument określający ogólne warunki i zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

 

Regulamin Sklepu Internetowego - regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego: pl.coccodrillo.eu.

 

Rejestracja – procedura zawierania przez Uczestnika umowy uczestnictwa w Programie z Organizatorem, polegająca na osobistym potwierdzeniu zgłoszenia udziału w Programie poprzez podanie kodu otrzymanego w wiadomości SMS pracownikowi Salonu Stacjonarnego lub dokonaniu zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Organizatora pod adresem: pl.coccodrillo.eu.

 

Salon Stacjonarny – każdy sklep stacjonarny prowadzony przez Organizatora lub jego franczyzobiorców pod marką Coccodrillo, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Organizatora.

 

Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora w domenie: pl.coccodrillo.eu.

 

Strona internetowa Organizatora – strona internetowa, pod którą Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działająca w domenie pl.coccodrillo.eu, jak również wszystkie jej podstrony, umożliwiające Uczestnikom założenie i prowadzenie Konta Lojalnościowego w postaci elektronicznej.

 

Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca kryteria umożliwiające jej udział w Programie określone w Regulaminie, która zawała umowę uczestnictwa w Programie z Organizatorem.

 

§ 2 Procedura przystąpienia do Programu

 

 1. Rejestracja w Programie może zostać dokonana zarówno przez osobę zainteresowaną udziałem w Programie osobiście w Salonie Stacjonarnym, jak i drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Organizatora.
 2. Rejestracja w Salonie Stacjonarnym jest możliwa po dokonaniu przez osobę zainteresowaną przystąpieniem do Programu zgłoszenia chęci udziału w Programie pracownikowi Salonu Stacjonarnego i dokonaniu czynności określonych w ust. 3-5 poniżej.
 3. W przypadku chęci dokonania Rejestracji w Programie w Salonie Stacjonarnym, osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu powinna podać pracownikowi Salonu Stacjonarnego następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu.
 4. Na podany numer telefonu przesłana zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość potwierdzająca zgłoszenie udziału w Programie oraz zawierająca link do Regulaminu oraz kodu potwierdzającego chęć udziału w Programie.
 5. Osoba chcąca przystąpić do Programu powinna zapoznać się z Regulaminem, a następnie podać otrzymany kod potwierdzający chęć udziału w Programie pracownikowi Salonu Stacjonarnego, który po jego otrzymaniu dokona założenia Konta Lojalnościowego dla Uczestnika. Z chwilą podania kodu potwierdzającego chęć udziału w Programie dochodzi do zawarcia umowy uczestnictwa w Programie pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem. Podanie kodu jest także równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 6. Osoby dokonujące Rejestracji mają możliwość równoległego wyrażenia zgód marketingowych na otrzymywanie informacji handlowych w formie SMS. W przypadku wyrażenia takiej zgody ustnie wobec pracownika Salonu Stacjonarnego, SMS z kodem rejestracyjnym zawierać będzie dodatkowo link do pełnej treści wyrażonej zgody, a osoba dokonująca Rejestracji będzie miała możliwość jej potwierdzenia poprzez podanie kodu rejestracyjnego pracownikowi Salonu Stacjonarnego.
 7. Rejestracja w Programie drogą elektroniczną jest dokonywana poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Organizatora. Możliwość Rejestracji elektronicznej mają wyłącznie osoby posiadające konto w Sklepie Internetowym.
 8. Dane osobowe osób dokonujących elektronicznej Rejestracji w Programie (imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, adres e-mail oraz numer telefonu) zostaną pobrane do formularza zgłoszeniowego automatycznie z konta posiadanego w Sklepie Internetowym, jednak z możliwością ich edytowania przez osobę dokonującą Rejestracji. W celu ukończenia internetowej Rejestracji w programie, osoby dokonujące rejestracji muszą nadto:
  1. zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić ten fakt poprzez zaznaczenie właściwego okienka;
  2. po dokonaniu powyższych czynności potwierdzić Rejestrację w Programie.
 9. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji w Programie dochodzi do utworzenia Konta Lojalnościowego oraz do zawarcia umowy uczestnictwa w Programie pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem.
 10. Osoby uczestniczące w poprzedniej wersji programu lojalnościowego Coccodrillo Club, które uprzednio podały Organizatorowi w tym celu swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu albo adres e-mail, a także które przynajmniej jeden raz od 1 stycznia 2018 r. dokonały zakupów w Salonie Stacjonarnym lub w Sklepie Internetowym w związku z udziałem w programie Coccodrillo Club, po otrzymaniu informacji o nowej wersji Programu i wyrażeniu woli dalszego uczestnictwa w Programie oraz zaakceptowaniu Regulaminu, zostają Uczestnikami Programu na zasadach opisanych w § 4 ust. 5 Regulaminu, przy czym możliwość korzystania przez nie z progów rabatowych z wykorzystaniem fizycznych kart lojalnościowych ograniczona jest do Salonów Stacjonarnych, a do otrzymania e-Karty i możliwości korzystania z progów rabatowych także w Sklepie Internetowym konieczne jest założenie Konta Lojalnościowego na Stronie internetowej Organizatora, a następnie zaznaczenie opcji „Połącz konto” w zakładce „Program lojalnościowy” i podanie  numeru fizycznej karty lojalnościowej (w przypadku osób, które ją posiadają) albo numeru telefonu przypisanego do dotychczasowego konta prowadzonego dla programu Coccodrillo Club (w przypadku osób nieposiadających fizycznej karty lojalnościowej). Po połączeniu kont, osoby te otrzymają e-Kartę ze stanem salda wynoszącym 0,00 złotych i zostaną przypisane do progów rabatowych opisanych w § 4 ust. 3 Regulaminu na zasadach opisanych w § 4 ust. 5 Regulaminu.
 11. Pozostałe osoby uczestniczące w poprzedniej wersji programu lojalnościowego Coccodrillo Club niewymienione w ust. 10, aby wziąć udział w Programie, muszą założyć nowe Konto Lojalnościowe w Sklepie Internetowym albo Salonie Stacjonarnym na zasadach opisanych w ust. 1-9 powyżej.
 12. Fizyczne karty lojalnościowe wydane Uczestnikom do poprzedniego programu Coccodrillo Club po wejściu w życie niniejszego Regulaminu zachowują ważność i uprawniają Uczestników do dokonywania z ich użyciem zakupów w Salonach Stacjonarnych, jednak od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu nie będą one już wydawane nowym Uczestnikom.

 

§ 3 Zasady uczestnictwa w Programie i prowadzenia Konta Lojalnościowego

 

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy Uczestnik może posiadać wyłącznie jedno Konto Lojalnościowe.
 2. Program realizowany jest jedynie na terenie Polski i dotyczy transakcji dokonywanych w złotych polskich.
 3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również osoby świadczące na rzecz Organizatora stałe usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Dla każdego zarejestrowanego Uczestnika tworzone jest indywidualne Konto Lojalnościowe oznaczone indywidualnym 7-cyfrowym numerem.
 5. Konto Lojalnościowe zawiera informację o progu rabatowym, do którego należy dany Uczestnik oraz o wartości dokonanych zakupów uprawniających Uczestnika do otrzymania rabatu zakupowego, jak również informację o statusie Konta Uczestnika.
 6. Konto Lojalnościowe tworzone jest każdorazowo na okres 5 lat, przy czym dokonanie przez Uczestnika zakupów z wykorzystaniem Konta w tym okresie każdorazowo powoduje automatyczne przedłużenie ważności Konta na okres 5 lat liczonych od ostatniej dokonanej transakcji z wykorzystaniem Konta.

 

§ 4 Rabaty związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym

 

 1. Każdemu Uczestnikowi Programu przyznawany jest rabat lojalnościowy na zakupy towarów w Sklepie Internetowym oraz Salonach Stacjonarnych o wysokości uzależnionej od wartości zakupionych przez Uczestnika towarów ujawnionej w historii salda na Koncie.
 2. Każdy nowo zapisany do Programu Uczestnik otrzymuje jednorazowy powitalny rabat o wartości 10% ceny towaru. Dotyczy to także Uczestników biorących udział w poprzedniej wersji Programu, o których mowa w § 2 ust. 10 i 11 Regulaminu.
 3. Wysokość rabatów zakupowych udzielanych Uczestnikom określana jest według następujących progów rabatowych przypisanych do e-Karty:
  1. e-Karta BIAŁA – wyjściowy próg rabatowy każdego Uczestnika Programu, który nie dokonał zakupów za kwotę przynajmniej 300,00 złotych. Jedynym rabatem przysługującym Uczestnikom objętym tym progiem rabatowym jest jednorazowy powitalny rabat 10%, o którym mowa w ust. 2 powyżej;
  2. e-Karta ZIELONA – próg rabatowy, do którego Uczestnik przechodzi po upływie 30 dni od dokonania zakupów za łączną kwotę przynajmniej 300,00 złotych, a nie wyższą niż 999,99 złotych w okresie obejmującym ostatnie 360 dni, który uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu w wysokości 5% na zakupy, przy czym do utrzymania tego progu rabatowego konieczne jest dokonanie przez Uczestnika zakupów o wartości przynajmniej 1.000,00 złotych w okresie kolejnych 12 miesięcy;
  3. e-Karta SREBRNA – próg rabatowy, do którego Uczestnik przechodzi po upływie 30 dni od dokonania zakupów za łączną kwotę przynajmniej 1.000,00 złotych, a nie wyższą niż 1.999,99 złotych w okresie obejmującym ostatnie 360 dni, który uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu w wysokości 8% na zakupy, przy czym do utrzymania tego progu rabatowego konieczne jest dokonanie przez Uczestnika zakupów o wartości przynajmniej 1.000,00 złotych w okresie kolejnych 12 miesięcy;
  4. e-Karta ZŁOTA – próg rabatowy, do którego Uczestnik przechodzi po upływie 30 dni od dokonania zakupów za łączną kwotę przynajmniej 2.000,00 złotych w okresie obejmującym ostatnie 360 dni, który uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu w wysokości 10% na zakupy, przy czym do utrzymania tego progu rabatowego konieczne jest dokonanie przez Uczestnika zakupów o wartości przynajmniej 2.000,00 złotych w okresie kolejnych 12 miesięcy.
 4. Do wartości zakupów uprawniających Uczestnika do otrzymania rabatu lojalnościowego według jednego z progów rabatowych opisanych w ust. 3 powyżej nie wliczają się zakupy towarów, co do których Uczestnik skorzystał następnie z prawa konsumenckiego odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z tego prawa wobec towaru uprzednio zakupionego z wykorzystaniem rabatu z tytułu udziału w Programie, Organizator zwraca Uczestnikowi kwotę faktycznie zapłaconej ceny, tj. z uwzględnieniem rabatu z tytułu udziału w Programie i pomniejsza na Koncie saldo, na podstawie którego obliczany jest próg rabatowy z określonym w nim rabatem.
 5. Uczestnicy, o których mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu, którzy przed założeniem Konta Lojalnościowego posiadali Kartę Lojalnościową uprawniającą ich do otrzymania rabatu na zakup towarów Organizatora:
  1. w wysokości 5%, 6% i 7% zostają przypisani do progu rabatowego e-Karta ZIELONA;
  2. w wysokości 8% 9% 10% zostają przypisani do progu rabatowego e-Karta SREBRNA.
 6. Rabat, o którym mowa w niniejszym paragrafie udzielany jest Uczestnikom na towary nieprzecenione oraz przecenione.
 7. Rabat, o którym mowa w niniejszym paragrafie, podlega łączeniu z ogólnodostępnymi promocjami i przecenami wprowadzonymi przez Organizatora, o ile wyraźnie wynika to z treści Regulaminu bądź ustalonych przez Organizatora warunków tych promocji i przecen.
 8. Rabat, o którym mowa w niniejszym paragrafie, podlega łączeniu z innymi rabatami i pozostałymi korzyściami przysługującymi Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie, w szczególności z tytułu posiadanych bonów rabatowych, o ile wyraźnie wynika to z treści Regulaminu bądź ustalonych przez Organizatora warunków tych promocji i przecen.
 9. Skorzystanie z rabatu lojalnościowego i innych korzyści związanych z udziałem w Programie określonych w Regulaminie nie wymaga od Uczestnika składania żadnych dodatkowych oświadczeń woli ani okazywania jakichkolwiek dokumentów rozliczeniowych Organizatorowi.
 10. Suma zakupów uprawniająca Uczestnika do objęcia danym progiem rabatowym określonym w ust. 3 powyżej, naliczana jest za wszystkie zakupy dokonane przez Uczestnika w Sklepie Internetowym bądź Stacjonarnym, w tym za zakupy dokonane w ramach prowadzonych wyprzedaży czy promocji, na podstawie faktycznej ceny zapłaconej przez Uczestnika.
 11. W celu skorzystania z rabatu związanego z udziałem w Programie:
  1. w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym – Uczestnik powinien uzupełnić Numer Konta Lojalnościowego w panelu na koncie Uczestnika w Sklepie Internetowym, co spowoduje powiązanie Konta Lojalnościowego z kontem Uczestnika w Sklepie Internetowym. Po powiązaniu kont, wszelkie zakupy dokonane w Sklepie Internetowym automatycznie zapisywać się będą na saldzie Konta Lojalnościowego;
  2. w przypadku dokonywania zakupów w Salonie Stacjonarnym – Uczestnik powinien w odpowiedzi na pytanie kasjera podać numer Konta tożsamy z numerem Karty Lojalnościowej (jeśli ją posiada) bądź numerem telefonu kasjerowi przed skasowaniem danego towaru, co automatycznie obniży wartość dokonanych zakupów w przypadku, gdy wartość rabatu przysługującego Uczestnikowi daje taką możliwość.
 12. Uczestnik ma dostęp do informacji o wartości dokonanych zakupów związanych z przyporządkowaniem do danego progu rabatowego oraz związanej z tym wysokości przysługującego Uczestnikowi rabatu:
  1. w Sklepie Internetowym – po zalogowaniu się na Konto;
  2. w Salonie Stacjonarnym - poprzez podanie pracownikowi Salonu Stacjonarnego numeru Konta Lojalnościowego lub numeru Karty Lojalnościowej.

 

§ 5 Inne korzyści związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym

 

 1. Każdy Uczestnik ma możliwość udziału w okresowych akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora dla uczestników Programu.
 2. Wszystkim Uczestnikom mogą być przyznawane przez Organizatora okazjonalne bony rabatowe.
 3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje darmowa dostawa zakupionych towarów, w przypadku zakupów o wartości przekraczającej 100 złotych.
 4. Każdy Uczestnik ma możliwość wcześniejszego korzystania z innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora, tj. do brania w nich udziału przed rozpoczęciem promocji dla osób niebędących Uczestnikami.

 

§ 6 Reklamacje

 

 1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamacje w związku z uczestnictwem w Programie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Zawarcie przez Uczestnika umowy sprzedaży z wykorzystaniem Konta i udzielonego rabatu nie wpływa w żaden sposób na możliwość korzystania przez Uczestnika z uprawnień przysługujących mu z tytułu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz przepisów dotyczących praw konsumentów.

 

§ 7 Dane osobowe

 

Wszelkie informacje o administratorze danych osobowych Uczestników oraz o przysługujących Uczestnikom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 8 Okres obowiązywania Programu

 

 1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu obowiązywania Programu w każdym czasie z zastrzeżeniem, że informacja o terminie zakończenia obowiązywania Programu zostanie przekazana Uczestnikom z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem na podany przez nich adres e-mail lub numer telefonu, jak również opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, zakończenie Programu nie ogranicza żadnych praw nabytych przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem, a Uczestnicy nabywają prawa do uzyskania rabatów i innych korzyści określonych w Regulaminie do końca obowiązywania Programu, przy czym z dniem zakończenia obowiązywania Programu naliczanie rabatów oraz salda obrotu, na podstawie którego określony jest próg rabatowy Uczestnika, ulega automatycznemu wstrzymaniu.
 4. Każdy Uczestnik Programu może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie poprzez:
  1. w przypadku Uczestników, którzy nie posiadają Konta Lojalnościowego prowadzonego poprzez Stronę internetową Organizatora: przesłanie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Organizatora;
  2. w przypadku Uczestników, którzy posiadają Konto Lojalnościowe prowadzonego poprzez Stronę internetową Organizatora: usunięcie Konta Lojalnościowego poprzez Stronę internetową Organizatora. Usunięcie Konta Lojalnościowego nie oznacza równoczesnego usunięcia konta Uczestnika w Sklepie Internetowym.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, umowa uczestnictwa Uczestnika w Programie ulega rozwiązaniu z dniem otrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa tym ustępie.
 6. Organizator jest uprawniony do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy uczestnictwa w Programie z Uczestnikiem w przypadku, gdy:
  1. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik podejmuje działania zmierzające do nieuczciwego lub niezgodnego z Regulaminem uzyskania korzyści związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym, w szczególności poprzez umyślne podanie nieprawidłowych danych osobowych;
  2. Uczestnik w inny sposób rażąco narusza zasady uczestnictwa w Programie określone w Regulaminie bądź w związku z udziałem w Programie dopuszcza się czynu zabronionego przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności gdy Organizator udzielił wcześniej Uczestnikowi upomnienia w tym zakresie.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej, Organizator rozwiązuje z Uczestnikiem umowę uczestnictwa w Programie poprzez wysłanie do Uczestnika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej bądź numer telefonu (w przypadku Uczestników, którzy nie podali adresu e-mail) podany przez Uczestnika podczas Rejestracji. Umowa uczestnictwa Uczestnika w Programie ulega rozwiązaniu z dniem otrzymania przez Uczestnika oświadczenia Organizatora o rozwiązaniu Umowy, przy czym powzięcie informacji o okolicznościach określonych w ust. 6 uprawnia Organizatora do natychmiastowego zablokowania Konta Uczestnika.
 8. W razie rozwiązania umowy uczestnictwa w Programie w przypadkach określonych w ust. 4-7 powyżej, z chwilą rozwiązania umowy Uczestnik traci prawo do wszelkich rabatów i innych korzyści określonych w Regulaminie.

 

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 

 1. Organizator może wprowadzić z ważnych przyczyn zmiany do Regulaminu, przy czym zmiana Regulaminu nie będzie prowadzić do naruszenia praw nabytych przez Uczestników w związku z udziałem w Programie.
 2. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Uczestnika, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przypadku, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu, o czym zostanie poinformowany w informacji o zmianie Regulaminu. Brak złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie w tym terminie uznawany będzie za akceptację zmian Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej Organizatora.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy.
 7. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr. W razie braku rozwiązania możliwości polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem będącym konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania konsumenta.
 8. W przypadku pytań lub wątpliwości Uczestnika dotyczących funkcjonowania Programu Lojalnościowego, szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu 539 538 270. Zapytania te można kierować także na adres e-mail : [email protected].
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09.08.2022 r.

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO COCCODRILLO CLUB

 

§ 1 Definicje

 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

 

Karta Lojalnościowa/e-Karta – elektroniczny dokument z przypisanym Uczestnikowi indywidualnym numerem, uprawniający Uczestnika do rabatów na zakup towarów w Salonach Stacjonarnych i Sklepie Internetowym na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Konto Lojalnościowe/Konto – elektroniczny panel administracyjny tworzony i prowadzony pod indywidualnie nadawanym numerem dla każdego Uczestnika po dokonaniu rejestracji w Programie uprawniający Uczestnika do rabatów na zakup towarów w Salonach Stacjonarnych i Sklepie Internetowym na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Organizator – CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64 – 000 Kościan, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 000392920, NIP: 6981673166, REGON: 411444842, o kapitale zakładowym w wysokości 3.027.272 złotych wpłaconym w całości; e-mail: [email protected], prowadzący Sklep Internetowy oraz Salony Stacjonarne.

 

Program Lojalnościowy/Program – akcja promocyjna prowadzona przez Organizatora pod nazwą „Coccodrillo Club”, polegająca na przyznaniu jej Uczestnikom rabatu na zakup towarów w Salonach Stacjonarnych i Sklepie Internetowym prowadzonych przez Organizatora w wysokości uzależnionej od przynależności do progu rabatowego określonego w Regulaminie, jak również innych korzyści określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Regulamin - niniejszy dokument określający ogólne warunki i zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

 

Regulamin Sklepu Internetowego - regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego: pl.coccodrillo.eu.

 

Rejestracja – procedura zawierania przez Uczestnika umowy uczestnictwa w Programie z Organizatorem, polegająca na osobistym potwierdzeniu zgłoszenia udziału w Programie poprzez podanie kodu otrzymanego w wiadomości SMS pracownikowi Salonu Stacjonarnego lub dokonaniu zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Organizatora pod adresem: pl.coccodrillo.eu.

 

Salon Stacjonarny – każdy sklep stacjonarny prowadzony przez Organizatora lub jego franczyzobiorców pod marką Coccodrillo, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Organizatora.

 

Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora w domenie: pl.coccodrillo.eu.

 

Strona internetowa Organizatora – strona internetowa, pod którą Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działająca w domenie pl.coccodrillo.eu, jak również wszystkie jej podstrony, umożliwiające Uczestnikom założenie i prowadzenie Konta Lojalnościowego w postaci elektronicznej.

 

Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca kryteria umożliwiające jej udział w Programie określone w Regulaminie, która zawała umowę uczestnictwa w Programie z Organizatorem.

 

§ 2 Procedura przystąpienia do Programu

 

 1. Rejestracja w Programie może zostać dokonana zarówno przez osobę zainteresowaną udziałem w Programie osobiście w Salonie Stacjonarnym, jak i drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Organizatora.
 2. Rejestracja w Salonie Stacjonarnym jest możliwa po dokonaniu przez osobę zainteresowaną przystąpieniem do Programu zgłoszenia chęci udziału w Programie pracownikowi Salonu Stacjonarnego i dokonaniu czynności określonych w ust. 3-5 poniżej.
 3. W przypadku chęci dokonania Rejestracji w Programie w Salonie Stacjonarnym, osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu powinna podać pracownikowi Salonu Stacjonarnego następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu.
 4. Na podany numer telefonu przesłana zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość potwierdzająca zgłoszenie udziału w Programie oraz zawierająca link do Regulaminu oraz kodu potwierdzającego chęć udziału w Programie.
 5. Osoba chcąca przystąpić do Programu powinna zapoznać się z Regulaminem, a następnie podać otrzymany kod potwierdzający chęć udziału w Programie pracownikowi Salonu Stacjonarnego, który po jego otrzymaniu dokona założenia Konta Lojalnościowego dla Uczestnika. Z chwilą podania kodu potwierdzającego chęć udziału w Programie dochodzi do zawarcia umowy uczestnictwa w Programie pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem. Podanie kodu jest także równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 6. Osoby dokonujące Rejestracji mają możliwość równoległego wyrażenia zgód marketingowych na otrzymywanie informacji handlowych w formie SMS. W przypadku wyrażenia takiej zgody ustnie wobec pracownika Salonu Stacjonarnego, SMS z kodem rejestracyjnym zawierać będzie dodatkowo link do pełnej treści wyrażonej zgody, a osoba dokonująca Rejestracji będzie miała możliwość jej potwierdzenia poprzez podanie kodu rejestracyjnego pracownikowi Salonu Stacjonarnego.
 7. Rejestracja w Programie drogą elektroniczną jest dokonywana poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Organizatora. Możliwość Rejestracji elektronicznej mają wyłącznie osoby posiadające konto w Sklepie Internetowym.
 8. Dane osobowe osób dokonujących elektronicznej Rejestracji w Programie (imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, adres e-mail oraz numer telefonu) zostaną pobrane do formularza zgłoszeniowego automatycznie z konta posiadanego w Sklepie Internetowym, jednak z możliwością ich edytowania przez osobę dokonującą Rejestracji. W celu ukończenia internetowej Rejestracji w programie, osoby dokonujące rejestracji muszą nadto:
  • zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić ten fakt poprzez zaznaczenie właściwego okienka;
  • po dokonaniu powyższych czynności potwierdzić Rejestrację w Programie.
 9. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji w Programie dochodzi do utworzenia Konta Lojalnościowego oraz do zawarcia umowy uczestnictwa w Programie pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem.
 10. Osoby uczestniczące w poprzedniej wersji programu lojalnościowego Coccodrillo Club, które uprzednio podały Organizatorowi w tym celu swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu albo adres e-mail, a także które przynajmniej jeden raz od 1 stycznia 2018 r. dokonały zakupów w Salonie Stacjonarnym lub w Sklepie Internetowym w związku z udziałem w programie Coccodrillo Club, po otrzymaniu informacji o nowej wersji Programu i wyrażeniu woli dalszego uczestnictwa w Programie oraz zaakceptowaniu Regulaminu, zostają Uczestnikami Programu na zasadach opisanych w § 4 ust. 5 Regulaminu, przy czym możliwość korzystania przez nie z progów rabatowych z wykorzystaniem fizycznych kart lojalnościowych ograniczona jest do Salonów Stacjonarnych, a do otrzymania e-Karty i możliwości korzystania z progów rabatowych także w Sklepie Internetowym konieczne jest założenie Konta Lojalnościowego na Stronie internetowej Organizatora, a następnie zaznaczenie opcji „Połącz konto” w zakładce „Program lojalnościowy” i podanie  numeru fizycznej karty lojalnościowej (w przypadku osób, które ją posiadają) albo numeru telefonu przypisanego do dotychczasowego konta prowadzonego dla programu Coccodrillo Club (w przypadku osób nieposiadających fizycznej karty lojalnościowej). Po połączeniu kont, osoby te otrzymają e-Kartę ze stanem salda wynoszącym 0,00 złotych i zostaną przypisane do progów rabatowych opisanych w § 4 ust. 3 Regulaminu na zasadach opisanych w § 4 ust. 5 Regulaminu.
 11. Pozostałe osoby uczestniczące w poprzedniej wersji programu lojalnościowego Coccodrillo Club niewymienione w ust. 10, aby wziąć udział w Programie, muszą założyć nowe Konto Lojalnościowe w Sklepie Internetowym albo Salonie Stacjonarnym na zasadach opisanych w ust. 1-9 powyżej.
 12. Fizyczne karty lojalnościowe wydane Uczestnikom do poprzedniego programu Coccodrillo Club po wejściu w życie niniejszego Regulaminu zachowują ważność i uprawniają Uczestników do dokonywania z ich użyciem zakupów w Salonach Stacjonarnych, jednak od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu nie będą one już wydawane nowym Uczestnikom.

 

§ 3 Zasady uczestnictwa w Programie i prowadzenia Konta Lojalnościowego

 

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy Uczestnik może posiadać wyłącznie jedno Konto Lojalnościowe.
 2. Program realizowany jest jedynie na terenie Polski i dotyczy transakcji dokonywanych w złotych polskich.
 3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również osoby świadczące na rzecz Organizatora stałe usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Dla każdego zarejestrowanego Uczestnika tworzone jest indywidualne Konto Lojalnościowe oznaczone indywidualnym 7-cyfrowym numerem.
 5. Konto Lojalnościowe zawiera informację o progu rabatowym, do którego należy dany Uczestnik oraz o wartości dokonanych zakupów uprawniających Uczestnika do otrzymania rabatu zakupowego, jak również informację o statusie Konta Uczestnika.
 6. Konto Lojalnościowe tworzone jest każdorazowo na okres 5 lat, przy czym dokonanie przez Uczestnika zakupów z wykorzystaniem Konta w tym okresie każdorazowo powoduje automatyczne przedłużenie ważności Konta na okres 5 lat liczonych od ostatniej dokonanej transakcji z wykorzystaniem Konta.

 

§ 4 Rabaty związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym

 

 1. Każdemu Uczestnikowi Programu przyznawany jest rabat lojalnościowy na zakupy towarów w Sklepie Internetowym oraz Salonach Stacjonarnych o wysokości uzależnionej od wartości zakupionych przez Uczestnika towarów ujawnionej w historii salda na Koncie.
 2. Każdy nowo zapisany do Programu Uczestnik otrzymuje jednorazowy powitalny rabat o wartości 10% ceny towaru.
 3. Wysokość rabatów zakupowych udzielanych Uczestnikom określana jest według następujących progów rabatowych przypisanych do e-Karty:
  • e-Karta BIAŁA – wyjściowy próg rabatowy każdego Uczestnika Programu, który nie dokonał zakupów za kwotę przynajmniej 300,00 złotych. Jedynym rabatem przysługującym Uczestnikom objętym tym progiem rabatowym jest jednorazowy powitalny rabat 10%, o którym mowa w ust. 2 powyżej;
  • e-Karta ZIELONA – próg rabatowy, do którego Uczestnik przechodzi po upływie 30 dni od dokonania zakupów za łączną kwotę przynajmniej 300,00 złotych, a nie wyższą niż 999,99 złotych w okresie obejmującym ostatnie 360 dni, który uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu w wysokości 5% na zakupy, przy czym do utrzymania tego progu rabatowego konieczne jest dokonanie przez Uczestnika zakupów o wartości przynajmniej 1.000,00 złotych w okresie kolejnych 12 miesięcy;
  • e-Karta SREBRNA – próg rabatowy, do którego Uczestnik przechodzi po upływie 30 dni od dokonania zakupów za łączną kwotę przynajmniej 1.000,00 złotych, a nie wyższą niż 1.999,99 złotych w okresie obejmującym ostatnie 360 dni, który uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu w wysokości 8% na zakupy, przy czym do utrzymania tego progu rabatowego konieczne jest dokonanie przez Uczestnika zakupów o wartości przynajmniej 1.000,00 złotych w okresie kolejnych 12 miesięcy;
  • e-Karta ZŁOTA – próg rabatowy, do którego Uczestnik przechodzi po upływie 30 dni od dokonania zakupów za łączną kwotę przynajmniej 2.000,00 złotych w okresie obejmującym ostatnie 360 dni, który uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu w wysokości 10% na zakupy, przy czym do utrzymania tego progu rabatowego konieczne jest dokonanie przez Uczestnika zakupów o wartości przynajmniej 2.000,00 złotych w okresie kolejnych 12 miesięcy.
 4. Do wartości zakupów uprawniających Uczestnika do otrzymania rabatu lojalnościowego według jednego z progów rabatowych opisanych w ust. 3 powyżej nie wliczają się zakupy towarów, co do których Uczestnik skorzystał następnie z prawa konsumenckiego odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z tego prawa wobec towaru uprzednio zakupionego z wykorzystaniem rabatu z tytułu udziału w Programie, Organizator zwraca Uczestnikowi kwotę faktycznie zapłaconej ceny, tj. z uwzględnieniem rabatu z tytułu udziału w Programie i pomniejsza na Koncie saldo, na podstawie którego obliczany jest próg rabatowy z określonym w nim rabatem.
 5. Uczestnicy, o których mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu, którzy przed założeniem Konta Lojalnościowego posiadali Kartę Lojalnościową uprawniającą ich do otrzymania rabatu na zakup towarów Organizatora:
  • w wysokości 5%, 6% i 7% zostają przypisani do progu rabatowego e-Karta ZIELONA;
  • w wysokości 8% 9% 10% zostają przypisani do progu rabatowego e-Karta SREBRNA.
 6. Rabat, o którym mowa w niniejszym paragrafie udzielany jest Uczestnikom na towary nieprzecenione oraz przecenione.
 7. Rabat, o którym mowa w niniejszym paragrafie, podlega łączeniu z ogólnodostępnymi promocjami i przecenami wprowadzonymi przez Organizatora, o ile wyraźnie wynika to z treści Regulaminu bądź ustalonych przez Organizatora warunków tych promocji i przecen.
 8. Rabat, o którym mowa w niniejszym paragrafie, podlega łączeniu z innymi rabatami i pozostałymi korzyściami przysługującymi Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie, w szczególności z tytułu posiadanych bonów rabatowych, o ile wyraźnie wynika to z treści Regulaminu bądź ustalonych przez Organizatora warunków tych promocji i przecen.
 9. Skorzystanie z rabatu lojalnościowego i innych korzyści związanych z udziałem w Programie określonych w Regulaminie nie wymaga od Uczestnika składania żadnych dodatkowych oświadczeń woli ani okazywania jakichkolwiek dokumentów rozliczeniowych Organizatorowi.
 10. Suma zakupów uprawniająca Uczestnika do objęcia danym progiem rabatowym określonym w ust. 3 powyżej, naliczana jest za wszystkie zakupy dokonane przez Uczestnika w Sklepie Internetowym bądź Stacjonarnym, w tym za zakupy dokonane w ramach prowadzonych wyprzedaży czy promocji, na podstawie faktycznej ceny zapłaconej przez Uczestnika.
 11. W celu skorzystania z rabatu związanego z udziałem w Programie:
  • w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym – Uczestnik powinien uzupełnić Numer Konta Lojalnościowego w panelu na koncie Uczestnika w Sklepie Internetowym, co spowoduje powiązanie Konta Lojalnościowego z kontem Uczestnika w Sklepie Internetowym. Po powiązaniu kont, wszelkie zakupy dokonane w Sklepie Internetowym automatycznie zapisywać się będą na saldzie Konta Lojalnościowego;
  • w przypadku dokonywania zakupów w Salonie Stacjonarnym – Uczestnik powinien w odpowiedzi na pytanie kasjera podać numer Konta tożsamy z numerem Karty Lojalnościowej (jeśli ją posiada) bądź numerem telefonu kasjerowi przed skasowaniem danego towaru, co automatycznie obniży wartość dokonanych zakupów w przypadku, gdy wartość rabatu przysługującego Uczestnikowi daje taką możliwość.
 12. Uczestnik ma dostęp do informacji o wartości dokonanych zakupów związanych z przyporządkowaniem do danego progu rabatowego oraz związanej z tym wysokości przysługującego Uczestnikowi rabatu:
  • w Sklepie Internetowym – po zalogowaniu się na Konto;
  • w Salonie Stacjonarnym - poprzez podanie pracownikowi Salonu Stacjonarnego numeru Konta Lojalnościowego lub numeru Karty Lojalnościowej.

 

§ 5 Inne korzyści związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym

 

 1. Każdy Uczestnik ma możliwość udziału w okresowych akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora dla uczestników Programu.
 2. Wszystkim Uczestnikom mogą być przyznawane przez Organizatora okazjonalne bony rabatowe.
 3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje darmowa dostawa zakupionych towarów, w przypadku zakupów o wartości przekraczającej 100 złotych.
 4. Każdy Uczestnik ma możliwość wcześniejszego korzystania z innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora, tj. do brania w nich udziału przed rozpoczęciem promocji dla osób niebędących Uczestnikami.

 

§ 6 Reklamacje

 

 1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamacje w związku z uczestnictwem w Programie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Zawarcie przez Uczestnika umowy sprzedaży z wykorzystaniem Konta i udzielonego rabatu nie wpływa w żaden sposób na możliwość korzystania przez Uczestnika z uprawnień przysługujących mu z tytułu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz przepisów dotyczących praw konsumentów.

 

§ 7 Dane osobowe

 

Wszelkie informacje o administratorze danych osobowych Uczestników oraz o przysługujących Uczestnikom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 8 Okres obowiązywania Programu

 

 1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu obowiązywania Programu w każdym czasie z zastrzeżeniem, że informacja o terminie zakończenia obowiązywania Programu zostanie przekazana Uczestnikom z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem na podany przez nich adres e-mail lub numer telefonu, jak również opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
 3.  Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, zakończenie Programu nie ogranicza żadnych praw nabytych przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem, a Uczestnicy nabywają prawa do uzyskania rabatów i innych korzyści określonych w Regulaminie do końca obowiązywania Programu, przy czym z dniem zakończenia obowiązywania Programu naliczanie rabatów oraz salda obrotu, na podstawie którego określony jest próg rabatowy Uczestnika, ulega automatycznemu wstrzymaniu.
 4. Każdy Uczestnik Programu może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie poprzez:
  • w przypadku Uczestników, którzy nie posiadają Konta Lojalnościowego prowadzonego poprzez Stronę internetową Organizatora: przesłanie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Organizatora;
  • w przypadku Uczestników, którzy posiadają Konto Lojalnościowe prowadzonego poprzez Stronę internetową Organizatora: usunięcie Konta Lojalnościowego poprzez Stronę internetową Organizatora. Usunięcie Konta Lojalnościowego nie oznacza równoczesnego usunięcia konta Uczestnika w Sklepie Internetowym.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, umowa uczestnictwa Uczestnika w Programie ulega rozwiązaniu z dniem otrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa tym ustępie.
 6. Organizator jest uprawniony do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy uczestnictwa w Programie z Uczestnikiem w przypadku, gdy:
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik podejmuje działania zmierzające do nieuczciwego lub niezgodnego z Regulaminem uzyskania korzyści związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym, w szczególności poprzez umyślne podanie nieprawidłowych danych osobowych;
  • Uczestnik w inny sposób rażąco narusza zasady uczestnictwa w Programie określone w Regulaminie bądź w związku z udziałem w Programie dopuszcza się czynu zabronionego przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności gdy Organizator udzielił wcześniej Uczestnikowi upomnienia w tym zakresie.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej, Organizator rozwiązuje z Uczestnikiem umowę uczestnictwa w Programie poprzez wysłanie do Uczestnika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej bądź numer telefonu (w przypadku Uczestników, którzy nie podali adresu e-mail) podany przez Uczestnika podczas Rejestracji. Umowa uczestnictwa Uczestnika w Programie ulega rozwiązaniu z dniem otrzymania przez Uczestnika oświadczenia Organizatora o rozwiązaniu Umowy, przy czym powzięcie informacji o okolicznościach określonych w ust. 6 uprawnia Organizatora do natychmiastowego zablokowania Konta Uczestnika.
 8. W razie rozwiązania umowy uczestnictwa w Programie w przypadkach określonych w ust. 4-7 powyżej, z chwilą rozwiązania umowy Uczestnik traci prawo do wszelkich rabatów i innych korzyści określonych w Regulaminie.

 

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 

 1. Organizator może wprowadzić z ważnych przyczyn zmiany do Regulaminu, przy czym zmiana Regulaminu nie będzie prowadzić do naruszenia praw nabytych przez Uczestników w związku z udziałem w Programie.
 2. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Uczestnika, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przypadku, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu, o czym zostanie poinformowany w informacji o zmianie Regulaminu. Brak złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie w tym terminie uznawany będzie za akceptację zmian Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej Organizatora.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy.
 7. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr. W razie braku rozwiązania możliwości polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem będącym konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania konsumenta.
 8. W przypadku pytań lub wątpliwości Uczestnika dotyczących funkcjonowania Programu Lojalnościowego, szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu 539 538 270. Zapytania te można kierować także na adres e-mail : [email protected].
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09.08.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do regulaminu programu lojalnościowego Coccodrillo Club

 

Informacja o administratorze danych osobowych dla uczestników programu lojalnościowego Coccodrillo Club na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”)

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, tj. podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64 – 000 Kościan (zwana dalej „Organizatorem”), nr KRS: 0000392920, NIP: 6981673166, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: 65 511 87 00.
 2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwa kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarcie i wykonywanie z Państwem umowy uczestnictwa w programie lojalnościowym Coccodrillo Club (zwanego także dalej „Programem”), polegającego na otrzymywaniu przez Państwa stałych i dodatkowych rabatów na zakupy towarów marki Coccodrillo, jak również w razie wyrażenia na to przez Państwa zgody – wysyłanie Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych SMS
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Organizatora jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Państwa zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną – w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wysyłania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych SMS;
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania dla realizacji umowy – w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonywanie zawartej z Państwem umowy uczestnictwa w Programie i prowadzenia konta lojalnościowego (zwanego także dalej „Kontem”);
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na Organizatorze – w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes prawny Organizatora – w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora.
 5. Organizator może przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom usług niezbędnych do należytej obsługi Programu oraz wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną, w szczególności dostawcom usług z zakresu IT, usług księgowych, kurierskich, marketingowych, a także usług z zakresu bankowości i płatności elektronicznych. Podmioty, którym mogą być przekazywane Państwa dane osobowe to w szczególności Synerise S.A. z siedzibą w Krakowie, nr KRS: 0000468034, tj. podmiot odpowiedzialny za obsługę techniczną Programu.
 6. Organizator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Organizatora na potrzeby Państwa uczestnictwa w Programie będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy uczestnictwa w Programie, tj. co do zasady przez okres 5 lat liczonych od dnia przystąpienia do Programu z możliwością każdorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne 5 lat w przypadku dokonania przez Państwa w tym okresie zakupów z wykorzystaniem założonego Konta, chyba że wcześniej zrezygnują Państwo z udziału w programie. Po zakończeniu uczestnictwa w Programie, Państwa dane osobowe mogą być dalej przetwarzane w niezbędnym zakresie do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Programie, który wynosi co do zasady 6 lat licząc od końca roku, w którym powstało roszczenie lub przez okres do upływu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej, który wynosi co do zasady 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku – w zależności, który z ww. okresów skończy się później. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora w postępowaniu sądowym, Organizator może je przetwarzać do prawomocnego zakończenia tego postępowania i wyegzekwowania zapadłego rozstrzygnięcia. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na otrzymywanie informacji handlowych będą przetwarzane wyłącznie przez okres obowiązywania wyrażonej na to przez Państwa zgody, tj. do momentu jej cofnięcia przez Państwa.
 8. W przypadku, w którym podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda, przysługuje Państwu prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez przesłanie Organizatorowi w dowolnej formie oświadczenie o jej cofnięciu. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora. W razie zwrócenia się przez Państwa z takim żądaniem do Organizatora, Organizator przekaże Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w postaci elektronicznej, przy czym w razie zwrócenia się z takim żądaniem więcej niż raz, za przygotowanie każdej kolejnej kopii danych osobowych, Organizator może żądać opłaty odpowiadającej kosztom jej przygotowania.
 10. Przysługuje Państwa prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia przez Organizatora Państwa danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.
 11. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia przez Organizatora Państwa danych osobowych w przypadkach wymienionych w art. 17 RODO, w szczególności jeśli nie są one niezbędne do celów, o których mowa w ust. 3 niniejszej informacji, jak również jeśli wnieśli Państwo uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 12. W przypadkach wymienionych w art. 18 RODO przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania przez Organizatora Państwa danych osobowych, tj. niepodejmowania czynności przetwarzania wykraczających poza samo przechowywanie danych. Dotyczy to wyłącznie przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO (na podstawie wyrażonej zgody i w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy uczestnictwa w programie lojalnościowym).
 13. W przypadkach, w których podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO (wyrażona zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy uczestnictwa w programie lojalnościowym), przysługuje Państwu prawo do żądania przesłania przez Organizatora Państwa danych osobowych innemu wskazanemu przez Państwa organizatorowi bądź przesłania ich bezpośrednio Państwu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 14. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Organizatora jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, przysługuje Państwu prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wówczas Organizatorowi nie wolno dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że istnieć będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności osoby lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Organizatora.
 15. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO.
 16. Podanie przez Państwa danych osobowych Organizatorowi jest całkowicie dobrowolne, jednak stanowi warunek przystąpienia i wzięcia udziału w Programie. Niepodanie wymaganych danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie.
 17. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Organizatora, w tym profilowania.