{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Regulamin konkursu „Mój pierwszy dzień w szkole”

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

REGULAMIN KONKURSU „Mój pierwszy dzień w szkole”

 
I.    Postanowienia ogólne


1.    Organizatorem konkursu „Mój pierwszy dzień w szkole” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan oraz  ANIA KRUK SP Z O O, ul. Mazowiecka 27/1, 60-623 Poznań.
2.    Konkurs przeprowadzony jest w ramach portalu społecznościowego Instagram oraz Facebook za pośrednictwem profilu Ania Kruk i Coccodrillo znajdujących się pod linkiem

https://www.instagram.com/coccodrillo_eu
https://www.instagram.com/aniakruk_jewellery
https://www.facebook.com/ania.kruk.jewellery
https://www.facebook.com/sklep.coccodrillo


3.    Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany ani powiązany
z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram oraz Facebook
4.    Instagram i Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram, Facebook lub utrudnionym dostępie do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań serwisu albo braku dostępu do Internetu itp.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
8.    Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie aplikacji Instagram.
9.    Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu i wynikach będą opublikowane na profilach Organizatora wymienionych w punkcie 2 powyżej.
10.    Konkurs przeprowadzony jest w dniach 8-10.09.2017 r.
11.    Konkurs ogranicza się do terytorium Polski.

II.    Uczestnicy konkursu


1.    W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mające swoje konto osobiste na portalu Instagram i Facebook założone
i prowadzone zgodnie z regulaminem portalu. Dane zawarte na profilu muszą być prawdziwe.
2.    Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie komentarza pod postem konkursowym; „Pamiętasz swój pierwszy dzień w szkole? Długie kolejki do stołówki? Zawsze za krótkie przerwy i grę w klasy? Opisz nam swoje najwspanialsze wspomnienie związane ze szkołą”
3.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
4.    Udział w konkursie i udostępnianie swoich danych są dobrowolne, przy czym ich nie podanie uniemożliwia udział w akcji.
III.    Zasady i przebieg konkursu
1.    Zadanie konkursowe polega na napisaniu komentarza pod postem konkursowym w dniach
8-10.09.2017 r. Pytanie konkursowe „Pamiętasz swój pierwszy dzień w szkole? Długie kolejki do stołówki? Zawsze za krótkie przerwy i grę w klasy? Opisz nam swoje najwspanialsze wspomnienie związane ze szkołą”
2.    Każdy uczestnik może wpisać komentarz tylko raz.
3.    Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie na każdym z profili Ania Kruk lub Coccodrillo.
4.    Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje przesłanego opisu na profilu Facebook, Instagram Organizatora.
5.    Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami” jest trzech Uczestników, których kreatywne odpowiedzi zostały wybrane przez Organizatorów konkursu.
6.     Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to: 3 bony o wartości 100 zł na zakup biżuterii Ania Kruk oraz 3 bony o wartości 100 zł na zakup ubrań marki Coccodrillo.
7.    Bony nie podlegają wymianie ekwiwalent pieniężny.
8.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.09.2017 r.
9.    O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani na portalu społecznościowym Instagram i Facebook za pośrednictwem profilu Coccodrillo oraz Ania Kruk
10.    Po ogłoszeniu wyników zdobywca nagrody powinien skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail w celu ustalenia szczegółów przekazania nagrody. Dla uczestników konkursu na profilach społecznościowych marki Coccodrillo konkurs@coccodrillo.pl, dla Uczestników konkursu na profilach społecznościowych Ania Kruk  kontakt@aniakruk.pl
11.    Ostateczny wybór najlepszych komentarzy zostanie dokonany przez jury składające się
z  pracowników działu marketingu CDRL S.A oraz Ania Kruk Sp z o.o.
12.    Wybór Laureatów konkursu ma charakter uznaniowy. Liczy się pomysł i kreatywność.
Nagroda zostanie wysłana do Laureata za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnych danych od Zwycięzców

IV.    Dane osobowe


1.    Administratorem  danych osobowych  w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr101, poz 926 z późn.zm) jest CDRL S.A.
2.    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu udziału w konkursie oraz przekazania nagrody.
3.    Użytkownik ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawienia oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
4.    Dane osobowe Użytkowników, Organizator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.    Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
6.     Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony
 danych osobowych.


V.    Prawa i obowiązki Organizatora


1.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego regulaminu.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody.
3.    Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię marki Coccodrillo oaz Ania Kruk
4.    W przypadku zaistnienia siły wyższej, na którą Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, zawieszenia lub przerwania konkursie.
5.    Organizator nie jest stroną w sporach dotyczących praw Użytkowników do korzystania
z serwisu Instagram oraz Facebook.
6.    Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie
zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
7.    W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.
8.    Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@aniakruk.pl oraz konkurs@coccodrillo.pl
w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
9.     Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
10.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
11.    O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy
        podany w reklamacji.
12.    Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.


VI. Postanowienia końcowe


1.    Każdy biorący udział w konkursie oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
3.    Regulamin akcji dostępny jest na stronie coccodrillo.eu, ania.kruk.pl oraz na profilu Instagram i Facebook
4.    Wszelkie informacje o konkursie zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter pomocniczy. Informacje wiążącymi są postanowienia regulaminu.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w  niniejszym regulaminie w każdym czasie  z ważnych powodów.
6.    Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu publikacji na stronach coccodrillo.eu, ania.kruk.pl oraz na profilu Instagram i Facebook Organizatora.
7.    Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
8.    Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.
9.    Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
10.     Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Koszyk

zamknij
Brak produktów w koszyku

Dlaczego warto?

  • Nie ominą Cię wyprzedaże i akcje specjalne
  • Szybciej złożysz zamówienie
  • Masz dostęp do historii zakupów