{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Program Lojalnościowy

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO COCCODRILLO CLUB

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym (zwanym dalej

„Programem”) organizowanym i zarządzanym przez CDRL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Pianowie.

§ 2 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Formularz zgłoszeniowy - formularz w formie papierowej, dostępny w Sklepie Stacjonarnym, którego

wypełnienie, podpisanie i przekazanie przedstawicielowi Organizatora, stanowi jeden z warunków zostania

Uczestnikiem Programu.

3. Karta Lojalnościowa/Karta - dokument wydany w formie papierowej z przypisanym indywidualnym Numerem

Karty, uprawniający Uczestnika do dokonywania zakupów w Sklepie stacjonarnym i Sklepie Internetowym z

rabatem od ceny produktów prezentowanych przez Organizatora, za pośrednictwem Sklepu Stacjonarnego oraz

Sklepu Internetowego, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone

usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

5. Numer Karty - indywidualny kod zamieszczony na Karcie Lojalnościowej.

6. Organizator – oznacza CDRL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Pianowie (64-000 Kościan), ul. Kwiatowa 2, NIP:

6981673166, REGON: 411444842, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000392920, o kapitale zakładowym w wysokości 3.027.272 złotych, opłaconym w całości; e-mail:

program.lojalnosciowy@cdrl.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego oraz Sklepów

Stacjonarnych.

7. Regulamin- niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

8. Regulamin Sklepu Internetowego - regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny

na stronie Sklepu Internetowego: pl.coccodrillo.eu

9. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie: pl.coccodrillo.eu.

10. Sklep Stacjonarny - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, których lista dostępna jest na Stronie

Internetowej Sklepu.

11. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Sklep

Internetowy, działające w domenie pl.coccodrillo.eu. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość

dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

12. Uczestnik – oznacza Klienta z którym zawarta została umowa uczestnictwa w Programie.

13. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą między Klientem a Sprzedawcą, na odległość (w

Sklepie Internetowym) lub w Sklepie Stacjonarnym.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Programie

1. Uczestnictwo w Programie może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Klient może przystąpić do Programu, zawierając umowę uczestnictwa w Programie osobiście w Sklepie

Stacjonarnym. Program opiera się na możliwości dokonywania zakupów z rabatem towarów prezentowanych za

pośrednictwem Sklepu Stacjonarnego oraz Sklepu Internetowego.

3. Organizator zobowiązuje się wobec Uczestnika do przekazania mu Karty Lojalnościowej, która będzie

uprawniała Uczestnika do skorzystania z niej w Sklepie Internetowym oraz Sklepie Stacjonarnym, w trakcie

składania zamówień, po spełnieniu warunków opisanych niniejszym Regulaminem.

4. Klient chcąc przystąpić do Programu powinien spełnić łącznie następujące warunki:

a) dokonać jednorazowo zakupów w Sklepie Stacjonarnym,

b) wypełnić papierowy Formularz zgłoszeniowy, poprzez podanie

następujących danych:

- imię i nazwisko;

- Adres (kod pocztowy, miasto, ulica);

- adres e-mail;

 - numer telefonu.

oraz podpisać Formularz zgłoszeniowy, ze wskazaniem daty zawierania umowy uczestnictwa w Programie;

c) zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu, oznaczając odpowiednie pole w

Formularzu zgłoszeniowym.

d) zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Klauzuli informacyjnej, dotyczącej danych osobowych

osoby, której dane dotyczą.

5. Po złożeniu w Sklepie Stacjonarnym wypełnionego Formularza zgłoszeniowego Klient jednocześnie otrzymuje

od Organizatora Kartę Lojalnościową. Z chwilą złożenia przez Klienta wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego

w Sklepie Stacjonarnym zawarta zostaje umowa uczestnictwa w Programie.

6. Karta Lojalnościowa przyznana jest Uczestnikowi na czas nieokreślony.

7. Karta Lojalnościowa nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części.

§ 4 Zasady przyznawania rabatu - progi rabatowe

1. Uczestnikowi, który dokonał zakupu produktów od Sprzedawcy w Sklepie Stacjonarnym, kwota produktów

brutto (dalej również jako Kwota) zostanie naliczona na Karcie. Kwota zostanie naliczona na Karcie również

wówczas, gdy przedmiotem zakupu dokonanego w Sklepie Stacjonarnym, były produkty objęte przeceną. Kwoty

zakupów nie są naliczane wstecz, to jest, za zakupy dokonane przez Klienta w Sklepie Stacjonarnym przed

zawarciem umowy uczestnictwa w Programie.

2. Zakupy dokonane w Sklepie Internetowym przez Uczestnika, nie mają wpływu na zmianę Kwoty, od której

zależna jest wysokość przyznanego rabatu.

3. Kwoty zostają naliczane w cyklach tygodniowych, w każdą sobotę o północy. Ewentualne zwiększenie rabatu,

na skutek przekroczenia danego progu rabatowego, następuje automatycznie od niedzieli.

4. Wysokość rabatu, zależy od wartości dokonywanych zakupów (Kwot). Zbieranie Kwot w ramach Karty

Lojalnościowej, od których zależy wysokość rabatu, następuje w cyklach maksymalnie 6 - miesięcznych, zaś

całkowita Kwota zgromadzona na Karcie Lojalnościowej na dzień: 30.06. oraz 31.12., stanowi podstawę do

obliczenia rabatu, przysługującego w kolejnym cyklu 6- miesięcznym.

5. Jednocześnie, w dniach: 30.06. oraz 31.12 Kwota zgromadzona na Karcie Lojalnościowej przez Uczestnika

zostaje wyzerowana, zaś proces zbierania Kwot rozpoczyna się od nowa - na kolejny cykl 6 - miesięczny z tym

zastrzeżeniem, że minimalny rabat w wysokości 5 % przyznany jest Uczestnikowi bezterminowo.

6. Progi rabatowe uzależnione są od Kwoty zgromadzonej przez Uczestnika w cyklu 6 - miesięcznym i wynoszą

odpowiednio:

a) Kwota 300 zł - 799,99 zł - Rabat 5 %;

b) Kwota 800 zł - 1499,99 zł - Rabat 6 %;

c) Kwota 1500 zł - 1999,99 zł - Rabat 7 %;

d) Kwota 2000 zł - 3999,99 zł - Rabat 8 %;

e) Kwota 4000 zł - 4999,99 zł - Rabat 9 %;

f) Kwota 5000 zł i więcej - Rabat 10 %.

7. Przyznany rabat uprawnia do obniżenia kwoty, na jaką zawierana jest Umowa sprzedaży, o określony procent

(%), obliczony według wskazanych powyżej w §4 ust. 6 zasad. Rabat może być wykorzystany podczas

dokonywania zakupów zarówno w Sklepie Stacjonarnym, jak również w Sklepie Internetowym.

8. Uczestnik ma dostęp do informacji o zgromadzonej Kwocie oraz przysługującym mu rabacie:

a) w Sklepie Internetowym - poprzez dodanie towaru do koszyka i wpisanie w formularzu zamówienia w

dedykowanym polu Numeru Karty (informacja o Kwocie i rabacie jest wyświetlana za pośrednictwem Strony

Internetowej Sklepu przed złożeniem zamówienia);

b) w Sklepie Stacjonarnym - poprzez przedłożenie Karty pracownikowi Sklepu Stacjonarnego, celem jej

zeskanowania w systemie. Ponadto Uczestnik może uzyskać informację o Kwocie zgromadzonej na Karcie,

wysyłając stosowne zapytanie w tym zakresie do Organizatora na adres poczty elektronicznej:

program.lojalnosciowy@cdrl.pl, w treści wiadomości, podając Numer Karty.

§ 5 Zasady wykorzystywania rabatu oraz użytkowania Karty

Lojalnościowej

1. Karta Lojalnościowa jest Kartą wielokrotnego użytku, z możliwością wykorzystania dla towarów

zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego oraz prezentowanych w Sklepie Stacjonarnym, z tym

zastrzeżeniem, że może być wykorzystana tylko przy zakupie produktów, które nie są objęte przeceną lub

promocją, oznaczonych każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu lub w Sklepie Stacjonarnym.

2. Kartą może posługiwać się wyłącznie Uczestnik, dla którego Karta została wydana.

3. W celu skorzystania z Karty Lojalnościowej (przysługującego rabatu) w Sklepie Stacjonarnym – Uczestnik

powinien przed dokonaniem płatności za zakupy okazać pracownikowi Sklepu Stacjonarnego Kartę

Lojalnościową, co automatycznie obniży wartość dokonanych zakupów (cenę). Kwota dokonanych zakupów,

zostanie jednocześnie zapisana na Karcie Lojalnościowej Uczestnika, na poczet rabatu.

4. W celu skorzystania z Karty Lojalnościowej (przysługującego rabatu)

w Sklepie Internetowym – Uczestnik powinien po dodaniu towaru do koszyka, wpisać Numer Karty w polu:

"Wpisz kod rabatowy" i zatwierdzić Numer Karty poprzez wybór przycisku: "OK", co automatycznie obniży

wartość dokonanych zakupów (cenę).

5. Organizator ma prawo odmówić realizacji Karty Lojalnościowej w następujących przypadkach:

a) uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń

dotyczących nieautentyczności Karty;

b) braku technicznej możliwości realizacji Karty (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem

informatycznym Organizatora w celu ustalenia danych z Karty).

§ 6 Reklamacje

1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą

elektroniczną przez Organizatora oraz uczestnictwem w Programie. Reklamacja może być złożona w formie

elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien

zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście)

dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w zgłoszeniu

reklamacji.

2. Zawarcie przez Uczestnika umowy sprzedaży z wykorzystaniem Karty Lojalnościowej (rabatu), pozostaje bez

wpływu na korzystanie z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi.

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość (w

Sklepie Internetowym)

1. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika będącego konsumentem, od umowy sprzedaży towarów

zakupionych przy użyciu Karty Lojalnościowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Uczestnik zachowuje

wszelkie prawa i obowiązki wynikające z ustawy o prawach konsumenta.

2. Zasady korzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zawarte

są w Regulaminie Sklepu Internetowego.

§ 8 Dane osobowe

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Klauzuli Informacyjnej, zawartej w Formularzu

Zgłoszenia.

§ 9 Rozwiązanie umowy

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę uczestnictwa w Programie w każdym czasie i bez podania przyczyn,

z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz

postanowień poniżej.

2. Rozwiązanie umowy uczestnictwa w Programie następuje ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem §9

ust. 7.

3. Rozwiązanie umowy uczestnictwa w Programie skutkuje utratą zgromadzonych przez Uczestnika Kwot

i brakiem możliwości skorzystania z rabatu.

4. Uczestnik rozwiązuje umowę uczestnictwa w Programie z Organizatorem poprzez wysłanie Organizatorowi

zgłoszenia rozwiązania umowy na adres poczty elektronicznej Organizatora: program.lojalnosciowy@cdrl.pl, umożliwiającego zapoznanie się Organizatorowi z oświadczeniem woli Uczestnika, bądź poprzez złożenie

pisemnego oświadczenia w Sklepie Stacjonarnym, opatrzonego datą i podpisem

Uczestnika.

5. Organizator rozwiązuje z Uczestnikiem umowę uczestnictwa w Programie poprzez wysłanie do Uczestnika

stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w Formularzu

Zgłoszeniowym.

6. Rozwiązanie umowy uczestnictwa w Programie nie wpływa na żadne Umowy sprzedaży zawarte przed dniem

rozwiązania umowy uczestnictwa w Programie.

7. W przypadku rozwiązania umowy uczestnictwa w Programie przez Organizatora, rozwiązanie umowy

następuje z 30 - dniowym okresem wypowiedzenia. W tym okresie, Uczestnik uczestniczy w Programie na

zasadach dotychczasowych.

§ 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Karta Lojalnościowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym. Karta

jest znakiem legitymacyjnym - formą bonu towarowego.

2. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę Lojalnościową.

3. Uczestnik nie jest uprawniony do zbywania ani też przekazywania Karty osobom trzecim.

4. Uczestnik powinien poinformować Organizatora bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym lub za pośrednictwem

wiadomości e – mail na adres: program.lojalnosciowy@cdrl.pl o zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży Karty

Lojalnościowej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na wniosek Uczestnika wydana zostanie

nowa Karta Lojalnościowa, która nie będzie kontynuacją dotychczasowej Karty i zostanie przesłana pocztą na

adres wskazany przez Uczestnika, bądź wydana w Sklepie Stacjonarnym - zgodnie z życzeniem Uczestnika.

5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub

pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

6. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany poprzez

przesłanie na adres poczty elektronicznej Uczestnika, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

7. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni

Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik, nie akceptuje nowej treści

Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty poinformowania o

zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §9 Regulaminu.

8. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy

polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego

Regulaminu jest prawo polskie.

9. Umowy z Organizatorem zawierane są w języku polskim.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 r.

Koszyk

zamknij
Brak produktów w koszyku

Dlaczego warto?

  • Nie ominą Cię wyprzedaże i akcje specjalne
  • Szybciej złożysz zamówienie
  • Masz dostęp do historii zakupów