{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Promocje

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

REGULAMIN PROMOCJI „Ania kruk for Coccodrillo” 

REGULAMIN PROMOCJI „Koszulki 2+1 za 1 zł”

REGULAMIN PROMOCJI „Skarpetki 3+1 za 1 grosz”

Promocja „Skarpetki 3+1 za 1 grosz”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Skarpetki 3+1 za 1 grosz” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Promocja 3+1 za 1 grosz.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 17.05.2018 r. do 30.06.2018.

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Promocja 3+1 za 1 grosz upoważnia Klienta do zakupu czterech par skarpetek w dowolnej konfiguracji, gdzie tę najtańszą parę Klient może nabyć za 1 grosz.

2. Promocją objęte są skarpetki marki Coccodrillo znajdujące się w salonach z sezonów Wiosna Lato będące w pierwotnej cenie.

3. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz pozostałe produkty marki Coccodrillo.

4. Promocja 3+1 za 1 zł grosz podlega zwielokrotnieniu.

5. Rabat na czwarty, najtańszy produkt, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.

7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

10. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

11. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

12. Promocja nie dotyczy salonów outletowych i nadmorskich.

13. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

Promocja „Koszulki 2+1 za 1 zł”

Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Promocji „Koszulki 2+1 za 1 zł” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2,
64-000 Kościan

2.Promocja prowadzona jest pod nazwą Promocja „Koszulki 2+1 za 1 zł”.

3.Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo.

4.Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 17.05.2018 r. do 24.05.2018 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

1.Promocja 2+1 za 1 zł upoważnia Klienta do zakupu trzech koszulek marki Coccodrillo, gdzie ten najtańszy Klient może nabyć za 1 zł.

2.Promocją objęte są koszulki marki Coccodrillo z sezonu Wiosna Lato 2018.

3.Z promocji wyłączone są wszystkie inne produkty marki Coccodrillo.

4.Promocja 2+1 za 1 zł podlega zwielokrotnieniu.

5.Rabat na trzeci, najtańszy produkt, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6.Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.

7.W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

8.W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

9.Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

10.Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

11.Promocja nie dotyczy salonów o charakterze outletowym oraz salonów sezonowych.

12.Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1.Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

REGULAMIN PROMOCJI „Rabat na wybrane kolekcje”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Rabat na wybrane kolekcje” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Rabat na wybrane kolekcje”.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów stacjonarnych Coccodrillo.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 03.05 do 09.05.2018 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu wybranego asortymentu marki Coccodrillo ma możliwość skorzystania z rabatu.

2. Rabat przyznawany z tytułu Promocji wynosi 25%.

3. Rabatem 25% objęte są następujące kolekcje z sezonu Wiosna – Lato 2018: Be Sweet, Magic, Swan, Stay Cool, Wonder Girl, My Dog, Breakers, Super Fast, College League, Japan Forever oraz obuwie i bielizna.

4. Z Promocji wyłączone są pozostałe produkty znajdujące się w salonie, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 3 powyżej.

5. Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów.

6. Rabat 25% liczony jest od ceny aktualnie obowiązującej w salonie.

7. Rabat 25% w Promocji musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

8. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo, z zastrzeżeniem punktu 9.

9. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

10. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi aktualnie w salonie.

11. Promocja łączy się z programem lojalnościowym jedynie w zakresie zwiększenia obrotu na karcie lojalnościowej klienta.

12. Promocja nie dotyczy salonów Coccodrillo o charakterze outletowym.

13. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

REGULAMIN PROMOCJI „Ania kruk for Coccodrillo” 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji „Ania kruk for Coccodrillo” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan. 
2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu. 
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 20.04.2018 r. do 31.05.2018 r. 
   
Warunki i zasady udziału w promocji 
1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu biżuterii marki Ania Kruk for Coccodrillo ma możliwość skorzystania z promocji z przedziału od 10 % do 30%.  

2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 10%, 20%, lub 30% w zależności od ilości zakupionych sztuk biżuterii marki Ania Kruk for Coccodrillo , zgodnie z poniższym wykazem: 
-10% - zakup 1 szt biżuterii marki Ania Kruk for Coccodrillo 
-20% - zakup 2 szt biżuterii marki Ania Kruk for Coccodrillo 
-30% - zakup 3 i więcej szt marki biżuterii Ania Kruk for Coccodrillo 

3. Rabat 10%, 20% lub 30% przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w serwisie. 

4. W celu uzyskania rabatu należy dokonać zakupu biżuterii marki Ania Kruk for Coccodrillo 

5. Promocją objęta jest biżuteria marki Ania Kruk for Coccodrillo znajdująca się w serwisie. 
6. Z promocji wyłączony jest pozostały asortyment serwisu.  

7. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem serwisu pl.coccodrillo.eu dostępnym na stronie: https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a, z zastrzeżeniem punktów 8 i 9. 

8. Jeśli na paragonie znajduje się  więcej niż jedna pozycja klient ma prawa zwrotu wybranej/wybranych pozycji.  Jednocześnie klient wyraża zgodę, by sprzedawca na nowo oszacował wartość dokonanych zakupów i udzielił rabatu  w  zaktualizowanej wysokości. 

9. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, serwis zwraca tylko i wyłącznie kwotę po aktualnym (ponownym) przeliczeniu wartości paragonu.  

10. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne. 
11. Promocja nie łączy się z innymi rabatami. 

12. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.  

13. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 Postanowienia końcowe 

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn,  w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu  oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.  

Załącznik nr 1 

Lista salonów biorących udział w promocji „Promocja walentynkowa” 

Coccodrillo 

Inowrocław 

Coccodrillo 

Kościan 

Coccodrillo 

Ostrołęka 

Coccodrillo 

Limanowa 

Coccodrillo 

Śrem Galeria Polonia 

Coccodrillo 

Sławno 

Coccodrillo 

Zawiercie 

Coccodrillo 

Oleśnica 

Coccodrillo 

Jasło 

Coccodrillo 

Wołomin 

Coccodrillo 

Olkusz 

Coccodrillo 

Żory 

Coccodrillo 

Myszków 

Coccodrillo 

Mława 

Coccodrillo 

Lubliniec 

Coccodrillo 

Brodnica 

Coccodrillo 

Rzeszów 

Coccodrillo 

Marki M1 

Coccodrillo 

Kluczbork 

Coccodrillo 

Poznań King Cross 

Coccodrillo 

Wrocław Ferio Gaj 

Coccodrillo 

Kraków Galeria Krakowska 

Coccodrillo 

Warszawa King Cross 

Coccodrillo 

Zgorzelec 

Coccodrillo 

Olsztyn Galeria Warmińska 

Coccodrillo 

Bielsko-Biała Galeria Sfera 

Coccodrillo 

Warszawa Skorosze 

Coccodrillo 

Kraków M1 

Coccodrillo 

Wolsztyn 

Coccodrillo 

Nowa Sól 

Coccodrillo 

Mikołów 

Coccodrillo 

Czeladź 

Coccodrillo 

Wałbrzych 

Coccodrillo 

Ciechanów 

Coccodrillo 

Szczecin 

Coccodrillo 

Lublin 

Coccodrillo 

Ostrów 

Coccodrillo 

Kielce Galeria Echo  

Coccodrillo 

Gorzów Nova Park 

Coccodrillo 

Kalisz 

Coccodrillo 

Wałcz 

Coccodrillo 

Toruń Galeria Copernicus 

Coccodrillo 

Wrocław Magnolia Park 

Coccodrillo 

Zielona Góra Focus Mall 

Coccodrillo 

Kłodzko Twierdza 

Coccodrillo 

Częstochowa Galeria Jurajska 

Coccodrillo 

Słupsk Jantar 

Coccodrillo 

Mysłowice Quick Park 

Coccodrillo 

Białystok CH Auchan 

Koszyk

zamknij
Brak produktów w koszyku

Dlaczego warto?

  • Nie ominą Cię wyprzedaże i akcje specjalne
  • Szybciej złożysz zamówienie
  • Masz dostęp do historii zakupów