{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Promocje

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

REGULAMIN PROMOCJI „Duathlon2018 – 20%”

REGULAMIN PROMOCJI „Koszulka Polo, druga sztuka -50%"

REGULAMIN PROMOCJI „Bielizna 2+1 za 1zł”

REGULAMIN PROMOCJI „Dodatkowe 15% na kurtki”

        

REGULAMIN PROMOCJI „Dodatkowe 15% na kurtki” 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji„Dodatkowe 15% na kurtki”jest Vivo Kids s p. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 14.07. do 16.07.2018 roku.

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu kurtkimarkiCoccodrilloma możliwość skorzystania  z dodatkowego rabatu w wysokości15%. 

2. Promocja dotyczy wszystkich kurtek z sezonów Wiosna-Lato, zarówno tych objętych wyprzedażą jak i tych znajdujących się w sprzedaży w pierwszej cenie.

3. Z promocji wyłączone sąpozostałe produkty marki Coccodrillo, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 2.

4. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w serwisie.

5. Produkty zakupione w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Serwisu dostępnym pod adresem https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.

6. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości zamówienia.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika serwisuCoccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja łączy się z wyprzedażą.

10. Promocjanie łączy się z programem lojalnościowym.

11. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe 

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.coccodrillo.pl  oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.

Promocja„Bielizna 2+1 za 1zł”

                                  Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji „Bielizna 2+1 za 1 zł”jest Vivo Kids sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2,  
64-000 Kościan

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Promocja Bielizna 2+1 za 1 zł.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu pl.coccodrillo.eu.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 11.07.2018 r. do 31.07.2018. 

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Promocja 2+1 za 1 zł upoważnia Klienta do zakupu trzech produktów bielizny w dowolnej konfiguracji, gdzie tę najtańszą sztukę Klient może nabyć za 1 złoty. 

2. Promocją objętajestbieliznamarki Coccodrillo znajdująca się w serwisie pod linkiem: ….. Promocja obowiązuje na wszystkie produkty biezlizny, bez względu czy występują w cenie pierwotnej czy są przecenione.

3. Z promocji wyłączone sąprodukty obcych producentów orazpozostałe produkty marki Coccodrillo.

4. Promocja  2+1 za 1 zł grosz podlega zwielokrotnieniu.

5. Rabat na trzeci, najtańszy produkt, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu. 

6. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Serwisu dostępnym pod adresem https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.

7. W przypadku wymianylub zwrotu produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

10. Promocja  nie łączy się z innymi rabatami.

11. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym. 

12. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Postanowienia końcowe 

 1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny

REGULAMIN PROMOCJI „Koszulka Polo, druga sztuka - 50% ”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Koszulka Polo, druga sztuka -50%” jest Vivo Kids Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

3. Promocja obowiązuje w dniach 13.06. – 31.08.2018 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu określonych produktów ma możliwość skorzystania z rabatu, z zastrzeżeniem punktów poniżej.

2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 50% na tańszy produkt, przy zakupie minimum dwóch sztuk.

3. Promocja obowiązuje na koszulki Polo oznaczone indeksami: W18143601PRC, W18143602PRC, W18143603PRC, W18143604PRC, W18143605PRC, W18143606PRC, W18143607PRC, W18143608PRC, W18143609PRC.

4. Z promocji wyłączone są pozostałe produkty marki Coccodrillo oraz produkty obcych producentów TK, K16, K17.

5. Promocja podlega zwielokrotnieniu, co oznacza, że klientowi przysługuje rabat w wysokości 50% przy zakupie parzystej ilości sztuk określonych produktów.

6. Rabat 50% jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w serwisie.

7. Rabat 50% w Promocji musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

8. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem serwisu pl.coccodrillo.eu dostępnym na stronie: https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 9 i 10.

9. W przypadku wymiany lub zwrotu asortymentu zakupionego w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

10. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

11. Rabat przyznawany jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.

12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami aktualnie obowiązującymi w serwisie.

13. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

14. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

REGULAMIN PROMOCJI „Duathlon2018 – 20%”

1. Organizatorem Promocji „Duathlon2018 – 20%” jest Vivo Kids sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
2. Promocja „Duathlon2018 – 20%” dalej Promocją obowiązuje w dniach 14.05. – 30.12.2018 r. w serwisie internetowym pl.coccodrillo.eu.
3. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach Promocji, jako konsument
w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego .
4. Asortyment Coccodrillo objęty rabatem 20%;
a) sezon Wiosna Lato 2018, Jesień Zima 2018: odzież, obuwie, akcesoria, bielizna
b) nieprzecenione produkty z pozostałych sezonów, znajdujące się w salonach
5. Rabatem 20%, z tytułu promocji, nie są objęte:
a) Produkty przecenione
b) Produkty obcych producentów TK, K16, K17.
c) Produkty marki Coccodrillo, które zostały z różnych względów przecenione
6. Rabat z tytułu Promocji nie łączy się programem lojalnościowym sieci Coccodrillo, innymi promocjami oraz rabatami, jakie mogą być udzielane w tym samym czasie w serwisie.
7. Opisany wyżej rabat przysługuje przy każdych zakupach w Serwisie, podczas których przy dokonaniu transakcji zostanie wpisany kod promocyjny.
8. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu.
9. Zwielokrotnienie ilości kodów promocyjnych nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu wyższego niż 20%.
10. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem serwisu pl.coccodrillo.eu dostępnym na stronie: https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a, z zastrzeżeniem punktu 10.
11. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie
z powyższymi postanowieniami, serwis pl.coccodrillo.eu zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie pl.coccodrillo.eu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn,
w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
14. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone
w regulaminie.
15. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Koszyk

zamknij
Brak produktów w koszyku

Dlaczego warto?

  • Nie ominą Cię wyprzedaże i akcje specjalne
  • Szybciej złożysz zamówienie
  • Masz dostęp do historii zakupów