{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Promocje

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Regulamin promocji „2+1 za 1zł”

Regulamin promocji „Rodzina w Salonach Coccodrillo”

Regulamin „Skarpetki -20% za 2 szt. -30% za 3 szt.”

Regulamin „Bielizna -20% przy zakupie 2 szt. -30% przy zakupie 3 szt.”

Regulamin "Torebka za grosz"

Regulamin "Wkładka za złotówkę"

 

 

Regulamin promocji „2+1 za 1zł”

➢ Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „2+1 za 1zł” jest Vivo Kids sp. Z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „2+1 za 1zł”.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 04-17.11.2019.

➢ Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania trzeciego, najtańszego produktu za 1zł, przy zakupie minimum trzech produktów.

2. Promocja dotyczy produktów znajdujących się pod linkiem: https://pl.coccodrillo.eu/p/trzeci-produkt-za-1zl1429-pk?name=trzeci-produkt-za-1zl&info=SklepPLBannerBG z kolekcji Z19 oznaczonych „Trzeci produkt za 1zł”.

3. Z promocji wyłączony jest pozostały asortyment Coccodrillo oraz produkty obcych producentów.

4. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej.

5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6. Produkty zakupione w Promocji podlegają zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.

7. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

10. Koszyk może zawierać asortyment w ramach kilku promocji. Promocje się nie sumują wartościowo, promocje działają niezależnie.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

12. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


➢ Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

 

Regulamin promocji „Rodzina w Salonach Coccodrillo”

Postanowienia ogólne
1. Regulamin Promocji „Program Rodzina w Serwisie Coccodrillo” definiuje zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące Osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
2. Organizatorem Promocji „Program Rodzina w Serwisie Coccodrillo” (dalej również: „Promocja”) jest VIVO KIDS Sp. z o.o. Pianowo ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Poznań w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000440939, NIP: 698-18-35-924, REGON: 302282051, kapitał zakładowy: 150 000,00 zł (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja obejmuje Salony Stacjonarne, Salony Sezonowe oraz Serwis Internetowy https://pl.coccodrillo.eu/.
4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i są Klientami Banku Pekao S.A. Po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się Uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów Banku Pekao S.A.
Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania, przez Klienta Banku Pekao S.A., na zasadach określonych w Regulaminie, z Promocji obejmującej udzielenie rabatu procentowego w wysokości 10% od pierwszej ceny sprzedaży brutto produktów, które znajdują się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego w czasie trwania Promocji (dalej również: „Rabat”).
2. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych (produktów, których cena została już obniżona) lub produktów, których cena została już objęta bonami, promocjami, obniżkami lub produktów producentów innych niż Coccodrillo.
3. Promocja obowiązuje od dnia 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (dalej również: „Czas trwania Promocji”).
4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów podlegających Promocji).
5. W celu uczestnictwa w akcji promocyjnej, należy:
* wpisać Kod Programu Rodzina w miejsce „kod rabatowy” przed rozpoczęciem transakcji.
* zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
6. Promocja nie łączy się z Programem Lojalnościowym, przecenami, rabatami, obniżkami, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

7. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena brutto za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji i objęte Promocją zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, tj. o 10%.
8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest oddzielnie od ceny każdego Produktu.
9. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
10. Uczestnik Promocji, dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek, skorzystania z Rabatu.
11. Podstawą zwrotu Produktu/Produktów jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury. W ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakupu Uczestnik Promocji ma prawo do zwrotu Produktu/Produktów. Zwrotom podlega tylko towar pełnowartościowy, z oryginalną metką, bez śladów użytkowania. Powyższe postanowienie nie stanowi w żadnym zakresie ograniczenia praw Uczestnika Promocji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Reklamacje
1. Podstawą złożenia reklamacji jest dowód zakupu. Reklamowany Produkt musi być czysty. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
2. W ciągu czternastu dni kalendarzowych Uczestnik informowany jest o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
3. Jeżeli Uczestnik nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji ma prawo odwołać się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub do Sądu Konsumenckiego w miejscu swojego zamieszkania.
4. Zasady rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych reguluje Ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 (t.j. Dz. U. 2018.1025 ze zm.)
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny wchodzi w życie od dnia 01.07.2019 r.
2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Promocji dotyczące Promocji będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
* zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
* zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.
5. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego względem Uczestników Promocji, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu bądź którym Regulamin nie został doręczony w ramach wiadomości e-mail. W przypadku Uczestników Promocji, którzy zaakceptowali Regulamin lub którym Regulamin został doręczony w formie wiadomości e-mail mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte w Sklepie Internetowym w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

 

Regulamin „Skarpetki -20% za 2 szt. -30% za 3 szt.”

Postanowienia ogólne.

 

1. Organizatorem Promocji „Skarpetki -20% za 2 szt. -30% za 3 szt.” jest Vivo Kids sp. Z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Skarpetki -20% za 2 szt. -30% za 3 szt.”

3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 08.04-31.12.2019.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania 20% lub 30% rabatu w zależności od ilości zakupionych sztuk skarpet lub podkolanówek.

2. Promocja dotyczy skarpet oraz podkolanówek bez względu czy są w cenie wyprzedażowej czy w pierwotnej.

3. Produkty zakupione w Promocji podlegają zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 6 i 7.

4. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

5. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

6. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

7. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

8. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

9. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

10. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz torby TK.

11. Przy zakupie 3 sztuk i więcej rabat wynosi 30%.

 

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

 

Regulamin „Bielizna -20% przy zakupie 2 szt. -30% przy zakupie 3 szt.”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „Bielizna -20% przy zakupie 2 szt. -30% przy zakupie 3 szt.” jest Vivo Kids sp. Z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Bielizna -20% przy zakupie 2 szt. -30% przy zakupie 3 szt.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 01.10-31.12.2019.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania 20% lub 30% rabatu w zależności od ilości zakupionych sztuk bielizny. 20% przy zakupie 2 sztuk, 30% przy zakupie 3 i więcej sztuk.

2. Asortyment wchodzący w skład promocji można dowolnie miksować.

3. Promocja dotyczy bielizny przecenionej oraz w pierwszej cenie.

4. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz torby TK.

5. Produkty zakupione w Promocji podlegają zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 6 i 7.

6. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

Regulamin "Torebka za grosz"

Postanowienia ogólne.

1.Organizatorem Promocji „Torebka za 1 grosz” jest Vivo Kids sp. Z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Torebka za 1 grosz”.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres  od 26.03.2019 do wyczerpania zapasów.

 Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania torebki za 1 grosz przy zakupie sukienki z kolekcji W19 PRG, zgodnie z poniższym wykazem:

sukienka                                torebka

1 zestaw                 W19128201PRG                ---->      W19101201PRG

2 zestaw                 W19128301PRG                ---->      W19101202PRG

3 zestaw                 W19128302PRG                ---->      W19101203PRG

2. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej.

3. Z promocji wyłączone są produkty pozostałych obcych producentów.

4. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

5. Produkty zakupione w Promocji podlegają zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 6 i 7.

6. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

10. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

 

Regulamin "Wkładka za złotówkę"

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „Wkładki za 1 zł” jest Vivo Kids sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Wkładki za 1 zł”.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 26.03.219 do wyczerpania zapasów.

 Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania wkładek do butów za 1 zł przy zakupie obuwia w pierwszej cenie. Promocja dotyczy następujących masek asortymentowych:

  • J172%
  • L182%
  • W182%
  • W192%
  • Z172%
  • Z182%

2. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej.

3. Z promocji wyłączone są produkty pozostałych obcych producentów.

4. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

5. Produkty zakupione w Promocji podlegają zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 6 i 7.

6. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

10. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

Koszyk

zamknij
Brak produktów w koszyku

Dlaczego warto?

  • Nie ominą Cię wyprzedaże i akcje specjalne
  • Szybciej złożysz zamówienie
  • Masz dostęp do historii zakupów