„Stylowe Zakupy -20% na nowości”

➢ Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Stylowe Zakupy -20% na nowości” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie,
 2. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Stylowe Zakupy -20% na nowości”.
 4. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo o charakterze regularnym i sezonowym.
 5. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 01-06.10.2021

➢ Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja upoważnia Klienta, który posiada kupon z wrześniowego wydania Twój Styl i Show do otrzymania rabatu w wysokości 20%.
 2. Promocja dotyczy: całego asortymentu nieprzecenionego znajdującego się w salonie.
 3. Z Promocji wyłączone są produkty TK oraz cały asortyment przeceniony.
 4. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w salonie.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
 7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
 8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami za wyjątkiem promocji „Wkładki do butów za 1 zł do każdej pary obuwia”.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

➢ Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Salonach